ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ မႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းမွၵ်ႈ 30 ႁၢၼ်ႉ

252

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း မွၵ်ႈ 30 ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင် ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Kutkai Youth- ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 12:40 မူင်း ၾႆးတႄႇမႆႈ  ၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ မွၵ်ႈ 30 ႁၢၼ်ႉ/ႁွင်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾႆးၼႆႉ တႄႇမႆႈ မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် 12:40  ထိုင် မွၵ်ႈ 1:30 မူင်း ၸင်ႇတေ မွတ်ႇ ။ ယူႇတီႈၾၢႆႇၶႄၾႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈၶႄႁူတ်းသေ ၸင်ႇမွတ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းတႄႉ မွၵ်ႈ 30 ႁွင်ႈၼႆႉၶႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇ တင်းမူတ်းလႆႈသုမ်းၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း မွၵ်ႈ 1,000  ။ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ သမ်ႉမွၵ်ႈ 30 ႁၢၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ယႃႈယႃ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ၊ ၶဝ်ႈသွႆးလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈ ၽႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းဢၼ်မႆႈၵႂႃႇ 30 ႁၢၼ်ႉ ၼႆႉ လူႉသုမ်းၵႃႈၶၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢမ်ႇပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးသေတႃႉ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈ ႁၢၼ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း လူႉသုမ်းၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 40 သႅၼ်ပျႃး  ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ လၢတ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇၼႆႉသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁႅၵ်း တီႈၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မႆႈ ၵႂႃႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တင်းမူတ်း 6 ႁၢၼ်ႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်သင်သေ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၸွမ်းတင်းၼမ် ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းၵတ်းယဵၼ်၊ ၵႆႉမီးလွင်ႈၾႆးမႆႈ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်၊  ၵူၼ်း လၵ်ႉ/ ၸူၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်ႈၸႂ် ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း လိူင်ႇၽႄႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ