မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႃႈလုမ်း ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ မူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

188

မီးၵူၼ်းမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၼႃႈလုမ်းၾႆးၾႃႉ မူႇၸေႊသေတႅၵ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်း လူႉတၢႆသင် ဝႃႈၼႆ။

Photo မူဆယ်ဒေသသတင်းစုံ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႃႈလုမ်းၾႆးၾႃႉ မူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12.03 မူင်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈၼႃႈ လုမ်းၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေမၢၵ်ႇၼၼ်ႉတႅၵ်ႇၵႂႃႇ၊   ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ တႄႉ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၼ်ၶဝ် တၢင်ႇၶၢဝ်ႇမႃး ထူပ်းႁၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင် ဝၼ်း 11:30 မူင်း။ ထိုင်မႃး 12:03 မူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႇၸင်ႇတႅၵ်ႇ။  ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။ လွင်ႈတုမ်ႉ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တင်းၼွၵ်ႈလုမ်းၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၼႃႈလုမ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႈလၢမ်းၶၢတ်ႈၵၼ်တႄႉ ယွၼ်ႉၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ သႂၢင်းၵႃႈၾႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ၸင်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ မူႇၸေႊ ဢၼ်ၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ်ၵႂႃႇၾႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊ ၿိဝ်ႊရီႊ ထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ် ယွၼ်ႉ တေလႆသႂၢင်းပၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ