ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်းၺႃးယိုဝ်း

274

ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း တီႈၼွင်တိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ။

Photo CJ-/ ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်းတီႈၼွင်တိူၼ်း ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်း ၼွင်တိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သွင်ၵေႃႉ ယိုဝ်း၊  မၢတ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 10 ၵမ်းပၢႆ သေ  လူႉတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတႄႉ။ မီးၵူၼ်း သွင်ၵေႃႉ သွၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၼႆၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢၵ်ႈ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ပႂ်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းၼႆႉမီး ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီယဝ်ႉၼႆၶႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ်  ႁူႉၸၵ်းမၼ်းဝႃႈ ဢၢႆႈမၢၼ်ႈ။ မၼ်း ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈႁႃႉ ရၶႅင်ႇႁႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ တႅတ်ႈတေႃးလီၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပႂ်ႉတႃႈႁိူဝ်းၼွင်တိူၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၾၢင်ႁၢင်ႈမၼ်း တေပီး ၶိူင်ႇၶၢမ်ႉဝႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၼမ်ႉၶမ်း ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉသေ ၼႅတ်ႈသူင်ႇႁူင်းယႃ ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈလူႉတၢႆပႅတ်ႈၸွမ်းၵၢင်တၢင်း။ ၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းပဵၼ်ၽႂ် လုၵ်ႉလႂ်မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ပဵၼ်ဝႆႉလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ  မိူင်းပေႃးယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵၢင်ဝၼ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်တၢင်း၊ ၵၢင်ၶိုၼ်းယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ  ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၼႄၽူႈတွႆႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵၢတ်ႇတီႈၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ မီးၵူၼ်းၶၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း။ပိုတ်ႇလႃႈ ႁပ်းၸဝ်ႉ ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၊ ၵမ်ႈၼမ်ႇဢမ်ႁတ်းမႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

“ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢတ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉ ပိုတ်ႇလႃႈ ပိၵ်ႉၸဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တႄႉ ပိုတ်ႇၸဝ်ႉ ပိၵ်ႉလႃႈ မွၵ်ႈ 2-3 မူင်း ၸင်ႇတေပိၵ်ႉၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈသေ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 50 ပၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်း တီႈ 1/7/2021 သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၶမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ