ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်းႁိူၼ်း တီႈၵဵင်းတုင်

546

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 29 ပီ ထုၵ်ႇၸူၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵိုၵ်း  ႁိူၼ်း မၼ်းၼၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

Photo Credit to ပြည်ချစ်သား ပြည်ချစ်သား/ တူဝ်တၢႆ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈၵဵင်းတုင် ဝၼ်းတီႈ 30/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ

ၸၢႆးသႅင်ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၼၢင်းယူႇႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၸဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းတေၵႂႃႇၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇသေ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ/ ၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၶႃႈႁႅမ်မၼ်းၼၢင်းတၢႆ ၼႂ်း ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်။ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ တၼ်းလႆႈၵႂႃႇ ၾူၼ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ။ ငိုၼ်းတႄႉ လႆႈၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉၼႆႉယဵပ်ႉၶူဝ်းသေႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ဝၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇသမ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈ ပီႈၼၢင်းမၼ်း ၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်း ၵဵင်းတုင်။  မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ယူႇႁိူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ပေႃႈမႄႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်းလၢတ်ႈ။

“ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ တေပႂ်ႉတူၺ်းမၼ်းၼၢင်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ။  ပီႈၼၢင်းမၼ်း ထူဝ်းမႃးႁႃ ဢမ်ႇႁပ်ႉသၢႆ ဢမ်ႇတိတ်း သေ ၸင်ႇမႃးတူၺ်းတီႈႁိူၼ်း လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇဢဝ်ၽႃႈ ၽႅၼ်ႇယဵပ်ႇၶူဝ်းမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ မတ်ႉ တိၼ်/ မိုဝ်းဝႆႉ။ ၸွမ်းၼႃႈ ၸွမ်းတူဝ် မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ႁွႆးမၢၼ်ႉမူတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၶေႃးမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ႁွႆးၸိူၵ်ႈ ၽၢင်တၢတ်ႈၶူဝ်းၼၼ်ႉ ႁုတ်ႉၶေႃးမၼ်းဝႆႉ။ လႅပ်ႈၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ တေၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းသင်သေလွင်ႈလွင်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ”- ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ၵဵင်း တုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉၼႆႉ လႆႈသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင်။ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ/ ၵူၼ်းၸူၼ် ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉမႃးလၢႆၵေႃႉ ၼႆၵေႃႈပႆႇႁူႉ ၸႅင်ႈလႅင်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်ၼႆႉၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉၵေႃႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယင်းဢမ်ႇတၼ်းႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတဵမ်ပီ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈပဵၼ်ၾိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးထႅင်ႈလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုင်ႈပီ။ တီႈၵဵင်းတုင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈဝဵင်းၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူမ်လိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ လွင်ႈႁဵတ်းမိူၵ်ႈၶႃႈတၢႆၵေႃႈၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ