ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် မိူင်းၵိုင်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်း

422

ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် (မြေစာရင်းဉီးစီးရုံး) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၺႃးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶဝ်ႈယိုဝ်း  လႆႈ တိူဝ်ႉ ၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် မိူင်းၵိုင် ထုၵ်ႇယိုဝ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၾၢႆႇတႅၵ်ႈတီႈလိၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ထုၵ်ႇၵူၼ်း သွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၽွင်ႈတိုၵ်ႉၸုၵ်းဢုပ်ႇၵၼ် တင်း တၢင်ႇၵေႃႉ တီႈၼႃႈလုမ်းၾၢႆႇ တႅၵ်ႈတီႈလိၼ် တီႈပွၵ်ႉ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မၼ်းၸၢႆး တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 4 ႁူၺ်ႇ/ လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၽွင်းၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉ ၸုၵ်းဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼႃႈလုမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၵိုတ်းသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး 7-8 ၵမ်း။ တိူဝ်ႉၺႃး မၼ်းၸၢႆး 4 ၵမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းၵိုင်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်း ၽူႈၵွၼ်းလုမ်းၾၢႆႇတႅၵ်ႈၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး 4 ႁူၺ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈၶႃ ၶႅၼ် လႄႈ ၼႃးဢူၵ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ။

“ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇႁူႉ။ တူၺ်းလႅပ်ႈ တိုၼ်း တင်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈယိုဝ်းမၼ်းၵူၺ်း။ မၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉၶၢႆႉမႃးတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တိုၵ်ႉတေမီးမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပီၼႆႉၵူၺ်း”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဝဵင်းလူင်လၢႆလၢႆဝဵင်း ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆဢမ်ႇထၢတ်ႇ မီးယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ ပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်တီႈမိူင်းၵိုင်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ  ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ