Sunday, September 24, 2023

ႁူင်းႁဵၼ်း ပိုတ်ႇမႃးၸမ်တဵမ်လိူၼ် ပေႃႈမႄႈပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

Must read

ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းတိုၵ်ႉသုၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉၽႄႈလၢမ်းမႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပိုတ်ႇလႆႈ လိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃႈမႄႈယိင်ႈၶႅၼ်းဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။

Photo CJ-ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းၵႂႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ဢၼ်ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းၸႂ်ႉပိုတ်ႇမႃး ။  ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းမႃး ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃယင်းပႆႇသင်ႇပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း။   

- Subscription -

ၼၢင်းၼုမ်ႇမူဝ်လႅင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း  ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈၼႆႉ ယူႇႁူင်း ႁဵၼ်းၼႂ်းတပ်ႉ။  သင်ဝႃႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတပ်ႉၶဝ်ၼႆ တေလႆႈၵိုတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ၸႅတ်ႈ တႂ်ႈၵူၼ်ႈရူတ်ႉ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းထူင်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးၽႅဝ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ လႆႈပၼ်ၶဝ်ၸႅတ်ႈ ထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ၊ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၵေႃႉၸႅတ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းသိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပႃးၵမ်ႈၵေႇ၊ မၢင်တီႈမၢင်ဝဵင်းယင်းဢမ်ႇပႃးသေၵေႃႉ။

“ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢေႇႁဵင်းၼႃႇၶႃႈ ၵူႈပီတႄႉ မီးႁဵင်ပၢႆ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ၶဝ်ၵႆႉတူၺ်းၶၢဝ်ႇလႅင်းမၢၼ်ႈၼမ် ယုမ်ႇမၢၼ်ႈၼမ်သေ ဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈလႄႈၼႆဢေႃႈ။ ပေႃးဢဝ်တူဝ်ၶႃႈဝႃႈတႄႉ ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၶႃႈ မၼ်းတူၵ်းလိုၼ်း ၵႂႃႇၼိုင်ႈပီ သေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်သင် ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸုမ်ႈၶူးၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵၼ်းဢဝ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈၵေႃႈလႆႈ”- ၼၢင်းၼုမ်ႇမူဝ်လႅင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ်မၢၵ်ႇၵေႃႈတႅၵ်ႇ ၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၼႃႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ ဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉမႃးပႂ်ႉၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈ။ ပေႃးမီးလွင်ႈမီးတၢင်းမႃး ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၵူဝ်ၵႂႃႇဢဝ်ၵၼ်ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ပိူင်လူင် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၸပ်းထိုင်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 22/6/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉတီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း၊ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်း၊ ထိုင်ၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 28 ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ ထိုင်တီႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လူင်လၢင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလူးၵွၼ်ႇ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇဝဵင်းလိူဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

 ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁွပ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၵေႇၸိူဝ်းမႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႈ ယင်းပၢႆၵၢတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉထႅင်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢင်တီႈ ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၵူၼ်းထုင်ႉတူၼ်ႈတီးဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း