ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၺႃးၽဝ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ

379

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၺႃးၽဝ်ထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆလမ်း၊ ၸဝ်ႈၵႃးၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးၸိူဝ်းၺႃးၽဝ် ၵေႃႈ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ၊ ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃးၽႂ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

Photo CJ-ရူတ်ႉၵႃးလူင်ဢၼ်ၺႃးၽဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

 ဝၼ်းတီႈ 19/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၺႃးၽဝ်   လမ်းၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

ၵူၼ်း  မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၾႆးမႆႈၵႃးလူင် လမ်းၼိုင်ႈ ၶႂၢင်သဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉ။ ဢွင်ႈ တီႈၼၼ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီး။ ၶဝ်မႃးၸွမ်းၵၼ် 3 လမ်း။ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးၽဝ် လုၵ်ႉတၢင်းမၼ်းတလေးမႃး တၢင်ႇပုၼ် / ၽီႉလပ်ႉမေႇမႃးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵႃးဢွၼ်ႇ ဢၼ်လဵၼ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸုတ်ႇၽဝ် ဝႃႈၼႆ။

“ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်ၽဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸဝ်ႈၵႃး ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း TNLA  ၽဝ် ၼႆၶႃႈ။ လွင်ႈႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃးတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

 ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ  ပိၵ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ လႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၶေႃႈယိုၼ်ယၼ် ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/6/2021 ပူၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တီႈလွႆသူႉၶိၼ်းတွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ  2 လမ်းၵေႃႈၺႃးၽဝ် ၾႆးမႆႈဝႆႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းသိုၵ်း ၶၢင် KIA ၸုတ်ႇၽဝ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈသွင်လမ်းသမ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းဝႆႉတီႈႁူဝ်ရူတ်ႉၵႃး ၊ မၢၼ်ႇၵႃးတၢင်းၼႃႈ  တႅၵ်ႇၵွႆဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်ၵူၺ်းဢေႃႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃး 12 လေႃႉ တႄႉ ၶိုၼ်ႈလူင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊ 2 သႅၼ်။ ပေႃးပဵၼ်ၵႃး 22 လေႃႉသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈ 2 သႅၼ် လူင်း 2 သႅၼ်  ၶႃႈဢေႃႈ။   ၸဝ်ႈၵႃးတင်း ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ လႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်သေ ၸွႆႈၵၼ်ပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ၊ ၵမ်းၼမ် ဢၼ် ၺႃးတႄႉ ပဵၼ်ၵႃးတၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – မူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵႃႉၶၢႆ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႉသူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢႆ ၸူးမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႂ်ႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃး၊ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ