Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၵဵၵ်ႉ/လၢၼ်ႇ တႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး   ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း CDM ၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်း  ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19  ။

Photo Lashio Media/ တီႈၵဵၵ်ႉမႄႈႁၢၼ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/6/2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ပိုတ်ႇၵဵၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမႄႈ ႁၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်း ၸႅတ်ႈထၢမ် ဢမ်ႇႁၼ်မီးၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီပၼ် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဝဵင်းသေ ၶိုၼ်ႈမႃး တီႈလၢၼ်ႇမႄႈႁၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸႅတ်ႈသင် ၶဝ်ထၢမ်ဝႃႈ ယူႇတီႈလႂ်။ ႁဝ်းၶႃႈ တွပ်ႇဝႃႈ ယူႇၼႂ်းဝဵင်း ၼႆႉၵူၺ်း ၶဝ်ဝႃႈၸွင်ႇမီးဝႂ်ၵမ်ႉ(ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇၸႃႇ) ႁဝ်းဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးမႃး ၶဝ်ဝႃႈ ပွၵ်ႈတေမႃးပႃးမႃးၼႃႈၼႆၵူၺ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ၸႅတ်ႈပၢႆး ယူႇလီ ပၢႆးထတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီး ဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈၵဵၵ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီသင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းလူမ်းမႆႈ ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်း သုၼ်ႇတူဝ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

“မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉၼွၵ်ႈဝဵင်းသေၶဝ်ႈမႃးတႄႉ တေမီးၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉထၢမ်ႁဝ်းသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ တေပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉၼႂ်းသုမ်ႉ။ ႁႄႉပႂ်ႉတူၺ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇႁၼ်တီႈၸႅတ်ႈပၢႆး ယူႇလီဢီႈသင်သုမ်းတႄႉ မီးဝႆႉယူႇ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၽွင်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇႁူႉငဝ်ႈ ႁူႉႁၢၵ်ႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ယဵၼ်ၼိမ်ဝႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၺႃးၵူၼ်း ၼုမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ သၢၼ်ၶတ်းပိုတ်းယိုဝ်း ပွတ်းတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉယႂ်ႇတၢႆၼမ်။   ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွတ်ႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႂ်ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်း။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထိုင် 30 ပၢႆယဝ်ႉၼႆသေ ၵဵၵ်ႉလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ  တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးပိုတ်ႇ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 12 ၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမေႃယႃလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၾၢႆႇ ပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။ 

ၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဢေႉ ၶဝ် ႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႅတ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ႁဝ်းယၢမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပရႁိတ ၸွမ်းပၢႆးယူႇလီၶဝ်တႄႉ တေသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းသေ ၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈ တီႈမၼ်းလေး။ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ၸႅတ်ႈမႃးၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼႆႉ မီးမႅင်းၼႆ ၶဝ်တေဢဝ်ၵႂႃႇတီႈ Q သေ ဢဝ်ဝႆႉ တီႈၼိုင်ႈႁင်းၵူၺ်းမၼ်း။ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇငိၼ်းၶၢဝ်ႇ မၼ်းၶႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵူဝ်ၶႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈလီၵူဝ် လီၾၢင်ႉသတိၵၼ်ၽွင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆ တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လူမ်းမႆႈ၊ ဢဝ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တီႈယူႇ သေဢမ်ႇၵႃး တေလႆႈမီးပႃးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸင်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးတေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတင်း မူတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၶိုၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉမီးၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းမီးၵူၼ်းၸပ်း   တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းမႃး။

ပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်းပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈဝႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ယင်းပႆႇယဝ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉမႃး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ပေႃးၵူတ်ႇ ထတ်းဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း သမ်ႉဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ် ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလႄႈ  ယူဝ်ပဵၼ်လွၵ်းလိင်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၵႄႈၵၢၼ်မိူင်း ႁိုဝ်ၼႆဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ယူႇ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸွႆႈထႅမ် ပရ ႁိတ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ   ၵမ်းၼႆႉၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉပဵၼ်ပိူင်လူင် ဝႃႈၼႆ။  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2021 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ Page ၶဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း