ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ပႆႇတဵမ်ဝၼ်းလႆႈၶိုၼ်းပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ

0
177

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း ၵေးသီး ႁူဝ်ၵူၼ်း 290 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၊ ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈမႃးၶိုၼ်းယွၼ်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇ ။

Photo CJ-ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁေႃၶမ်းလူင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်လႄႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပူင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးၶိုၼ်း တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း 7 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ  သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး။ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်  ။ ဢၼ်လိူဝ်မႃး ထႅင်ႈတႄႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇဝၢဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၵေးသီးၼႆႉ ယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၼွင်သွမ်း၊ ဝတ်ႉၵျွင်းၵမ်ႇမ ထၢၼ်း၊ ဝတ်ႉပွင်ဢုတ်ႇ 2 လၵ်း၊ ဝတ်ႉသုဝၼ်ႇၼသီႇရိ ႁူင်းထမ်းလႄႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ၵႂႃႇ သွၼ်ႈယူႇတီႈတၢင်း မိူင်းၼွင် မိူင်းၼၢင်း ၵေႃႈမီး။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈမိူင်းၼွင် မိူင်းၼၢင်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃး ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းသၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ပႆႇလႆႈၶေႃႈမုလ်း တႅတ်ႈတေႃးလီ ဝႃႈမီးႁူဝ်ၵူၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ တီႈဝတ်ႉၼွင်သွမ်း၊ ဝတ်ႉသု ဝၼ်ႇၼသီရိ ႁူင်းထမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 မႃး သိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းတႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပႆႇယဵၼ်။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေးသီး ယၢမ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇမႃး မီး 2- 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈတိုၵ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵေးသီး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပႆႈၽေးသိုၵ်း တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1,000 ပႆႇ ၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မွၵ်ႈ 1,000 ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်း။  ၵူၼ်း 1,000 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသီႇပေႃႉမူတ်းမူတ်းၶႃႈ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ တၢင်းလွႆငိုၼ်းလႄႈ ပၢၵ်ႇတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵွင်း လင်ႁိူၼ်း 57 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း  175 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈတေႈ၊ မၢၼ်ႈလီႈ 50 မုင်ႈႁေႃႁိူၼ်း 165 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆးမွၼ် လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸိင်း မွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉ တႃႇ 3 ဝၢၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႈမႃးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်းလႄႈ တင်း ပၢၵ်ႇတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်းႁိူၼ်းယေး တေမီး ထႅင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပွတ်ႇႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ သႅၼ်ဝီ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵၼ်တၢင်း ၵေးသီးထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်ၵၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ