ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

0
317

ပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းၵေးသီး ပႆႇယဵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵေးသီး

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်လႄႈ မိူင်းႁူဝ်ပူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၵျွင်းမုၼ် ၸဝ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 1,000 ပၢႆ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႇဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵေးသီးၼႆႉ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေမီး 1,000 ပၢႆ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်တႄႉ မီးၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်လဵင်ႉၵၼ်ယူႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေးသီးၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ။ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းတႄႉ ပႆႇႁၼ်မႃး ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ်။ ၵူၺ်းၵႃး ငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းၵေႃႈသမ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၼ်ယူႇၵူႈတီႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃးတူၵ်းသႂ်ႇပႃးၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈပႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးသေဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈမီး ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၼမ်ႉဢူပ်း 2 လုၵ်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်ၵၼ်လွႆတေႃႇလွႆ ဝတ်ႉၼႆႉသမ်ႉ မီးတီႈတိၼ်လွႆ ၸိူင်ႉၼႆဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင်”- ၸဝ်ႈၶူး တူၼ်ၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵေးသီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆးဝႆး ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸဵဝ်းၵိုတ်းၵၼ်ဝႆးဝႆးၶႃႈဢေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉ ပီၼႃႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးသင်ၵိၼ်ၶႃႈ တေလဵင်ႉတွင်ႉႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တီႈၵေးသီး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,000 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၼွင်သွမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 700 ပၢႆ၊ ဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ်း 20 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉပွင်ဢုတ်ႇ 2 လၵ်း 24 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ႁေႃၶမ်း 290 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉသုဝုၼ်ႇၼသီႇရိ ႁူမ်းထမ်း 250 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ