သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း RCSS ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း SSPP

0
371

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး – မိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉလူမ်ႇယိုဝ်း RCSS ၸွမ်းလႄႈ ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းထုင်ႉလွႆႁူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃးထႅင်ႈ ။

Photo RCSS/ မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 120 MM တီႈပၢင်တိုၵ်းလွႆႁူၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ 5/6/2021

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ထုင်ႉလွႆႁူၼ်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေး သိုၵ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ  ။ ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သမ်ႉမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း RCSS ထႅင်ႈ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈဢေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းႁဝ်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆႁူၼ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈ 120 MM ယိုဝ်းၶိုၼ်ႈလွႆႁူၼ်း။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇတီႈၵေးသီးယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇတၢင်း SSPP ၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဢဝ်ၵွင်ႈလူင် 82 MM ယိုဝ်းၶိုၼ်ႈၸူးႁဝ်းၶႃႈ တီႈလွႆႁူၼ်းၼၼ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:50 မူင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ တီႈလွႆႁူၼ်းၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တိုၵ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ။     ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ် တပ်ႉၶ မယ 573 မိူင်းယွင်း ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈ တိူင်း သိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး မိူင်းၼွင် – ၵေးသီး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း RCSS ဢမ်ႇယိုဝ်း RCSS ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇႁဝ်း။ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈ RCSS တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။  ဢၼ်ႁဝ်းၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းမီးၶေႃႈၸိသင်ႇ ယိုဝ်းဢဝ်ၶိုၼ်း လွႆႁူၼ်းၼႆႉမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊပႆႇသဵင်ႈယဝ်ႈၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း SSPP လႄႈ RCSS တၢင်းလွႆပၢင်ၶူင်းပၢင်ၶႃး ၽွင်းႁူဝ်ပီ 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၸွမ်း သေႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆႈ RCSS ယိုဝ်းSSPP ။ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ၸွႆႈ SSPP ယိုဝ်း RCSS  မိူၼ်တၢင်းတင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းထၢင်ႇၽိတ်းထၢင်ႇပိူင်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ- ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸမ်ၸႂ် သိုၵ်းတႆးတင်း 2 ၸုမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 သၼ်လွႆႁူၼ်းၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵေးသီး မွၵ်ႈ 15 လၵ်း။ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်း RCSS ပၵ်းသဝ်းၵႂႃႇမႃး တူင်ႉၼိုင် မိူၼ်ၵၼ်။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထုင်ႉၼႆႉ မီး 700 ပၢႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ