ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်ႉတူႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၽွင်ႈ ၵူၺ်းပႆႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်

0
281

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။

Pnhoto ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ/ႁိူၼ်း မိူဝ်း ႁဵတ်းသုမ်ႉသွင်းယူႇသဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁၢတ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်လႅင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 70 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ႁွတ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ တိုၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈသုၵ်ႉ သၵ်ႉဝႆႉယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈ ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉ။ သိုၵ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်းၶိုၼ်း ပေႃးၶဝ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁွင်ႉၸႅတ်ႈႁွင်ႉထၢမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် သၢႆသိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉတၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ  ၊ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉသမ်ႉသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊  ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇယႃႉ ဢမ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ထဵတ်ႈထၢမ်တႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ၶဝ်သွၵ်ႈယႃႉႁိူၼ်း လုင်းဝိ တင်း လုင်းမူၼ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ ပေႃးမၵ်ႇမိုဝ်းလူင်ၼႆႉၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် သိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တင်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလွႆၶႃႈ။ လွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႆႉတႄႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဢေႃႈ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ၊ ၸွင်ႇမီးလုၵ်ႈယိင်း/ ၸၢႆးၽႂ် ၵႂႃႇဢဝ်ၽူဝ်/မေး ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် တေ ထၢမ်လွင်ႈသိုၵ်းၶူဝ်းလၢႆးဢေႃႈ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵၼ် ပႆႇႁတ်း ၵႂႃႇၽုၵ်ႈသွမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵၼ်ၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင် ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်း ပႆႇႁတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၼႃး ႁဵတ်းသူၼ်ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၵၼ် ယူႇၶႃႈ ဢၼ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းၾင်ဝႆႉ မိူဝ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ၊ တေပႂ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈဢိတ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ ၸင်ႇတေလူင်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ”- ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၸွမ်းႁူၺ်ႈလွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပဵၼ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ တင်းၼမ်။

တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2021 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA,SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ မၢင် ၸိူဝ်း ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ။

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ