Wednesday, March 22, 2023

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လူႉသုမ်းတင်းလင်

Must read

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ႁိူၼ်းလူႉသုမ်းတင်းလင်၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး   ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ႁိူၼ်းလူၺ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇတၼ်းႁူႉတူဝ်၊ သမ်ႉပဵၼ်ႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လၢမ်းၸူးၵၼ်မူတ်း။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ၾႆးမႆႈၼႆႉပဵၼ်ၼႂ်း ပွၵ်ႉ 4 တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇ လၢႆးၶႃႈ ။ ၾႆးမႆႈၸမ်မူတ်းယဝ်ႉ ၾၢႆႇၶႄၾႆးၸင်ႇမႃးၽႅဝ်။  သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်းဢၼ်သိုၵ်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မႆႈယွၼ်ႉသင်ယင်းဢမ်ႇႁူႉ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၵူဝ်ႁႄၵၼ် ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းမႃးၸွႆႈၶႄၼမ်။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈယွၼ်ႉသင်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်း၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ ၽွင်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉၸဝ်ႈႁိူၼ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸွႆႈတီႈပၢင်သွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ။ တီႈႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇ။    ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၵမ်းၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းမီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ ၵေႃႈပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး ၊ၾၢႆႇပလိၵ်ႈတႄႉပိုတ်ႇဢမု ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉလူၺ်ႈ “ဝႆႉမဝ်မၢင်လွင်ႈၽိုၼ်းၾႆး” ၼႆဝႆႉ-  ၵူၼ်းပၢင်လူင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႉသိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၽူႇၶၢဝ်ႇဝႃႈမီးမၢၵ်ႇၼႆၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းပၢင်လူင် မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ   ၊  မၢင်ၵေႃႉၵူဝ်ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇ ၊ ၵူဝ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး လႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ၾၢင်ႉယူႇ ၾၢင်ႉၵိၼ်ၾၢင်ႉၼွၼ်း။

“ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၼ် လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၵၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးလဵပ်ႈလွပ်ႈၸွမ်း ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵူၺ်း မႆႈၸႂ်။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ ။ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း မႃး ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းလပ်းၾၼ်လီ ။  ၽေးသင်တေပေႃႇမႃးၼႆ သမ်ႉပေႃးလႆႈၾၢင်ႉတူဝ်ဝႆႉယူႇၵူႈၶၢဝ်း”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်လူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း 2 လင်တိတ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉ 11 ၾၢႆႇ ၸၢၼ်း ဝၢင်းပေႃႉၵွပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု မွၵ်ႈ 60 ပီ သွင်ၽူဝ်မေး လူႉတၢႆ ၵိုတ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိမ်ၸိင်းယိုတ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်းၼႆႉ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 120 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ   ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း ။ ၵူႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးၽေးၽိုၼ်းၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မီးၽေးဝၢင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ၊ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈ တဝ် ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း