Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ပွႆႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼမ် ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈ လိူင်ႇၼမ်မႃးႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ႁၢင်ႈ- ဝဵင်းမူႇၸေႊ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2021 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇ လွင်း ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ ပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆ ဢမ်ႇမီးၶႃႈလူး တီႈမူႇၸေႊၼႆႉ။ ၽိူဝ်ႇၶဝ် ယိုတ်းမိူင်းမႃး မွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆ သွင်လိူၼ်ၼႆႉ ပွႆႇပၼ်တေႃႇ လွင်း ယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ တၢင်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ၊ ၵွင်းမူးလွႆ၊ မၢၼ်ႈဝဵင်း၊ ၸွၼ်ႊၸူဝ်ႊ တၢင်းသၢႆၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းလူင် ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉ ႁႄႈဝႃႈၶဝ် ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈသိုၵ်းၼႆ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ယင်းဢမ်ႇၵႂႃႇၺွပ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

ဝၢႆးသေ မီးပၢင်တေႃႇလွင်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵေႃႈ ၼမ်တိူဝ်း လိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ လွင်ႈရူတ်ႉၵႃးႁၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးယူႇ ၵူႈဝူင်ႈ ၼႆယဝ်။

“တႄႇမီးပၢင်တေႃႇလွင်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႆႉ မၼ်းမိူၵ်ႈလိူင်းၵၼ်မႃး ၼမ်ၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးလၵ်ႉပဵၼ်လၢႆလမ်းယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆလမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ   ၵေႃႈ ႁၢႆၼမ် လၵ်ႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးၼမ်ၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇ ၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ  မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ။ ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပဵၼ် လၢႆတီႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမႃးထိုမ်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵေႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပွၵ်ႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းယေး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸွမ်းဢိတ်းဢွတ်း။

“တီႈမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈတႄႉၼႆ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်ယဝ်ႉၶႃႈ လူဝ်ႇဢဝ် တူဝ်ၽႂ်မၼ်းလွတ်ႈၵူၺ်းၶႃႈ ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈၼၼ်ႈ တီႈၼႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ   လႆႈၾၢင်ႉသတိတႄႉတႄႉၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ပေႃးဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၼ်သင်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၢင်းလဵၼ်ႈသင်ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးမီးၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း မီးၼိူဝ်တၢင်း ႁိမ်းႁူဝ်ႉ ၸွၵ်ႉႁူဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၾၢင်ႉၶဝ် ယႃႇပေၵႂႃႇယိပ်း ၵႂႃႇဢဝ် ၵူဝ်ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ 3 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်၊ ဝၼ်းတီႈ 16/5/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈ 3 လုၵ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2021 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁေႃၼႃႇလီ ၵၢင်ဝဵင်း 3 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝႆႉမိူင်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းၵႃႉၶၢႆၵေႃႈၸႂ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇသဝ်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း