တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၶၢၼ်းႁွင်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈႁႅင်းသိုၵ်း

0
514

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ယလၶ ၸီႉသင်ႇႁွင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo By SHAN/ ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်ႇ

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇၸေႃႇၼၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူၵ်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၵ်ႇၵႅင်း(ပၢင်လႅင်းသႂ်) ၊ ၼႃးယႆး ၊ ဢႅသ်ႉ 3 တူဝ် (ၸုမ်းမႁႃၵျႃႇ) တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵႃလိသေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပိူင်လူင် 3 ၶေႃႈ။ ႁူပ်ႉၵၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်ၵုမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်။

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ (1) ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈသင် တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ်၊ (2) ပေႃးၵူၼ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်၊ ၵူၼ်း CDM (ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢမ်ႇၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇ) ပၢႆႈမႃး ႁႂ်ႈႁပ်ႉလဵင်ႉၶဝ်ႈ လဵင်ႉၼမ်ႉလီသေ သူင်ႇမွပ်ႈပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်း(3) ႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ႁႅင်းၵူၼ်း ၸုမ်းလႂ် 100 ၵေႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ တူင်ႉၼိုင် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ႈတႄႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇ ၸုမ်းလႂ် 100 ၵေႃႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ သဵတ်ႈယွၼ်းလႄႈ လႆႈသူင်ႇ ၸုမ်းလႂ် 30 ၊ ၶဝ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၵဵင်းတွင်းၶႃႈဝႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၼႆသေတႃႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ”တၢင်းၵဵင်းတွင်း တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင်လၢၵ်ႇလၢႆးသင်” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ယူႇၼမ်ႉၸၢင်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၶၢၼ်းႁွင်ႉၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် လႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင် ႁၵ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ယႃႇသူင်ႇၸွႆႈႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မိူၵ်ႈလိူင်းပေႉၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ