မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ပလိၵ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ တီႈႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ် မီး ဝႆႉၼႂ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၶူင်း  ။

ၵူၼ်း  တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 လုၵ်ႈ ထပ်းၵၼ်ၶႃႈ။ သဵင် တႅၵ်ႇမၼ်း ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈယူႇတီႈႁိူၼ်း လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇမၼ်းႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ၊ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၽႅဝ်ၼႂ်းၾူၼ်း ၵွၼ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈ မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇထၢမ်သင် တီႉဢဝ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈယဝ်ႉ”-ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းလုမ်းပလိၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်း သၢင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸမ်တပ်ႉပလိၵ်ႈလႆႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈႁႄႉတပ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး မီး ၶၢဝ်းတၢင်း ပဵၼ်လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းယႃႉၸွမ်းတီႉၺွပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ