ၶႄႇပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ်တဵမ်ပီ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢမ်ႇလီ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶီ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶႄႇပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ မႃးတဵမ်ပီ ၼႂ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပၢႆးမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇလီလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸႂ် ယႂ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉ လႅၼ်လိၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ၽၵ်းတူၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် – တႃႈႁိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သဵင်ႈသဵင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၸႂ်ယႂ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵူႈဝၼ်း – ၾၢႆႇၶႄႇၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပၵ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် သဵင်ႈသဵင်ႈ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၵၢၼ်ၶၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ တႄႉတႄႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႈသွမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၶၢႆတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၼႃးၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် ပွႆႇႁၢမ်း ၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတၢင်ႇၶူဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇမႃးၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈထူင်လႆႈ10 ယႂၼ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈထူင်30-40 ယႂၼ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် 3-4 ပုၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ သိုဝ်ႉၶၢႆ ယၢပ်ႇၼႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ မိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ် ၶိုၼ်းဢွၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်သေ သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်မႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ၽုၵ်ႇ သွမ်ႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈ လၢင်းၶဵဝ်ၵၼ်သေ ၶၢႆတေႃႇၵၼ် ၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ သိုဝ်ႉၵိၼ်တၢင်း ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ မႃးၶၢႆ ၶႃႈၼႃႇ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ၽၵ်းယိူဝ်ႈလၢင်းၶဵဝ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႃႉမႃးၶၢႆ ၸူးၶႃႈဢေႃႈ။ ၵၢၼ်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆး သင်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်းမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ယူႇသဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇသူႇၸႂ်းၵၼ်၊ ယွၼ်ႉသၢပ်ႇ ၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် တတ်းၶႅၼ်ႈပဵၼ်သွင်မိူင်းဝႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈပႆႇႁပ်းမိူင်း ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ငၢႆႈ ၊ ၶၢဝ်းၵိၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း တီႈဢေႇသုတ်း ၼိုင်ႈပီ ႞ပွၵ်ႈ သွင်ပွၵ်ႈၵႂႃႇမႃးႁႃ ၵၼ် ၾၢႆႇပုၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်မိူင်းတႆး တူၵ်းၵႂႃႇပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ၊ ၾၢႆႇၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်မိူင်းတႆး တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ႁူပ်ႉၵၼ်ယၢပ်ႇတႄႉ ၼႆ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢၼ်မီးပီႈၼွင်ႉ တၢင်းမိူင်းမၢဝ်း မိူင်းၶွၼ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်ဢမ်ႇသဝ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉႁပ်းပႅတ်ႈထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/3/2021 ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ