ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ် ပၢႆးယူႇလီသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၽဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်း

0
1078

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တေၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ၊ ယွၼ်ႉဢမ်ႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းမႆႈၸႂ်ၸွမ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈ ႁေႃးပၼ်တြႃး တီႈၵဵင်းမႆႇ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 29/4/2021 ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၸိုင် ယူႇတီႈသိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႉသိလ် တီႈ ထမ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေမီးၶၢဝ်းတၢင်း တဵမ် 2 ပီ။ ၼႂ်းၶၢဝ်း တၢင်း 2 ပီ မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ႁူပ်ႉမေႃ ဢမ်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီလႄႈ သင်ၶဝ်ႈထမ်ႈၵမ်းတေမႃး
ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး သုၶမ်းတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈပႃးမေႃ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၼႂ်းထမ်ၸွမ်း သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႃႈ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ တေၶဝ်ႈထမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်း ယွၼ်း တွင်ႇပၢၼ်ႇဝႆႉတႄႉ တီႈဢေႇသုတ်း ၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းထူပ်းၶူးဝႃးသေ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၶူးဝႃးပေႃႈသမ်ႉဝႃႈ လီယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ပူင်ႇမၢၼ်ႇယူႇၸိုင် ပွင်ႇ ဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းၸဝ်ႈၼႆႉလီယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈႁဝ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၶၢတ်ႇၵႂႃႇၼႆ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၸင်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးတူၺ်းႁဝ်းၸဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈၶူးပေႃႈႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးၵူႈလိူၼ်မူၼ်း ယူႇၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်းၶႃႈ ယူႇလီသုင်းဝၢၼ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈလူင်မိူင်းၵႅတ်ႇ မႃးၼႆႉ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၼႂ်း ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်းၸိုင် တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေးတပၢၼ်း လုၵ်ႈသိၵ်ႇ သင်ၶၸဝ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႃး ၵူႈလိူၼ် ဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ဢမ်ႇၵိုတ်း ဝႃႈၼႆ။

“ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁဵတ်း တၢင်းလီၵုသူလ် ဢၼ်လူဝ်ႇၶပ်ႉၶိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈမိူင်းၽူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ တင်ႈတႄႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ပေႃႈၶဝ်ႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢွၵ်ႇမႃးတႄႉ တေမီး 20 ပွၵ်ႈပၢႆယဝ်ႉ။ ပပ်ႉလိၵ်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း တႅမ်ႈသူင်ႇမႃး မီး 15 ပပ်ႉယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၵၢင်ၼင်ႇၼႆ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ မဵတ်ႉတႃႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် သိလ်ထမ်း ၽဝၼႃႇၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်း တူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆႉ ဢၢၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် ပၢႆ 3 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2019 တေမႃးၼႆႉ တေၶွပ်ႈတဵမ် 2 ပီ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ