ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တၢၼ်းလိူတ်ႈ ႁဵတ်းၵုသူလ်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉတၢႆ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

0
1175

တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ၸုၵ်းမၼ်ႈပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း Friends Against Dictatorship FAD ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် တၢၼ်းလိူတ်ႈ ႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 20-27/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း ၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းလိူတ်ႈ မၢႆတွင်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မၢၼ်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းလိူတ်ႈ တီႈလုမ်းၾၢႆႇၶႂၢႆၶႃပေလႅင် ၸႄႈဝဵင်းလႂ် ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၸွမ်မိူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇ လီတႄႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇသေဢိတ်း ဝႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ  ပေႃးမႃးတူၺ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေဢိတ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးႁၢႆႉႁႅင်းတၢၼ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်ႈယင်းတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတေႃႇသူႈယူႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းတႄႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး ပွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမွင်ၸႂ် ၸွမ်းၵူၼ်း ဢၼ်လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇလႄႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၵူၼ်းဢၼ်တေႃႇသူႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်း မၢၼ်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီ ၵုသူလ် တၢၼ်း လိူတ်ႈ ၊ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူဝ်ႇပၼ် ၽူႈၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

မၢႆတွင်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၼမ်ႉၸႂ် ၽူႈမႃးတၢၼ်းလိူတ်ႈသေ လိူတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်မိူဝ်းတၢၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် တေဢဝ်ဝႆႉၸွႆႈလိူဝ် ပၼ်ၵူၼ်း တီႈလူဝ်ႇလိူတ်ႈတၢင်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းသူၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈတၢၼ်းလိူတ်ႈ ၸွမ်းၼႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်းလႆႈ ႁဵတ်း ၵၢၼ်လီ ၵုသူလ် ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်။

တွၼ်ႈတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးတႄႉ တေၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၵၼ် တီႈလုမ်း ၾၢႆႇၶႂၢႆၶႃပေလႅင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ