ပူတ်း AA ဢွၵ်ႇၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

1702

တင်ႈတႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၶၢဝ်ႇသဵင် တုမ်ႉတေႃႇလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လွမ်ဢၢမ်းၵၼ်ယူႇ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇ ၼႃႇ AA တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်မႃးသင် မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၾၢႆႇၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈမီးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢွၼ်ယူဝ်းယႅင်းဝႃႈ တေပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 11 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ AA ဢၼ်ပဵၼ် သိုၵ်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း ဢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ။ (အကြမ်းဖက်အုပ်စု) ၼႆ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶိုၼ်းယိုတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပွင်ႇဝႃႈ AA သိုၵ်းရၶႅင်ႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉၼႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းတေမီးၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈမႃး ယွၼ်းထတ်းသၢင် တေႃႉတႆႇဢုပ်ႇၶႆႈၼႄၵၼ် ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ AA တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး  ၶႃႈၼေႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈၸႂ် ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉ ဝႆႉသေ တွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ AA ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းသိမ်း ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၶိုၼ်းဝႃႈ ယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ မႃး ယိၼ်းၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႈႁွႆႈ ၵၼ်ဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ၶိုၼ်းမႃးယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးႁဵတ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းဝၼ်းလင်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ 2020 တႄႇတီႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၼႂ်း ၵႄႈ AA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး 178 ပွၵ်ႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈၶူင်ႇ/ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၵႆပူၼ်ႉ 2 လၵ်းၶိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁိမ်းႁွမ်း 2 လၵ်း 2 လၵ်းၶိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပွင်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆၵေႃႈ ဝႃႈလႆႈ။

ၼႂ်းပီ 2020 တႄႇတီႈလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းသၢႆ ၸႂ်မႃးၼႆႉ မီးယူႇ 215 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၸဵမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းယိင်း ပႃးတင်းၼမ်။ ပေႃးတေမႃးတူၺ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီးယူႇ 350 ပၢႆၵေႃႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပေႃႉယွၼ်ႈသေယဝ်ႉ IDP ဢၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈပၢႆႈၶၢႆႉယၢႆႉ ၽၢတ်ႇတီႈႁိူၼ်းယေးသေယဝ်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈတုၵ်ႉ၊ လွင်ႈယၢၵ်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉ မီးမႃးထိုင်ႁူဝ်ၵူၼ်း 6 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ပွင်ႇဝႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 6 မိုၼ်ႇပၢႆၼႆႉ လႆႈပၢႆႈၽေးႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေယဝ်ႉ လႆႈၶၢမ်ႇတုၵ်ႉယၵ်ႈၸွမ်းပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ။

Photo Credit to NT Youth- ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတူၺ်းတီႈတႅတ်ႈတေႃးမၼ်းၸိုင် တီႈရတေႉတွင်ႇၼၼ်ႉ တေမီးယူႇ ၵူၼ်းသွင်မိုၼ်ႇပၢႆ၊ တီႈမိၼ်းပျႃးၼႆႉ တေမီးယူႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပၢႆ၊ တီႈၵျွၵ်ႉတေႃႇ မီးယူႇႁူၵ်းႁဵင်ပၢႆ၊ တီႈၸႄႈဝဵင်းဢၢၼ်းလႄႈ မျွၵ်ႉဢူးၼႆႉ မီးယူႇ ႁႃႈႁဵင် ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၵႄႈ AA လႄႈ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးတႄႇတီႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ 2019 ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸီႉသင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈ (ပြည်ထဲရေး) ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸီႉသင်ႇသေယဝ်ႉ ဢိုတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈသၢႆၼႅင်ႈဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႊ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ လႆႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ဢိုပ်းၶၢဝ်ႇမႃး ၶၢတ်ႇႁၢင်ႇတၢင်းၶၢဝ်ႇမႃး ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉသေယဝ်ႉ။ ထိုင်တီႈၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႄႉၵၢင်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် တေႃႇသူႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်သေယဝ်ႉ မိူၼ်တင်းၽႅဝ်ၼႂ်းမိူင်းလပ်းသိင်ႇမႃးၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆယဝ်ႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ တေမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇၸွမ်းလွင်ႈလူႉသုမ်း လွင်ႈတိူဝ်ႉသၢင်ႈလွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၶေႃႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းလၢတ်ႈၵၼ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈယူႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းသိမ်းပႅတ်ႈလွင်ႈ AA ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတူၺ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၵႄႈ AA လႄႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူဝ်ၶႄးလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇယွၼ်ႉ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉယူႇ ၼႆတႄႉၵေႃႈ ၶႄးတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးမႆႇ ဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈဝႃး ၶႃးဢွၼ်ႇၼိုင်ႈသဵၼ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းတူၵ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၶႄးတေၸၢင်ႈႁၢင်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈႁိုဝ် ယိုတ်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈႁိုဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈ ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေမႃးဢုပ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ မိုၼ်းတႃႇၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈသေ Big Picture တူၺ်းယဵမ်ႈၵၼ်။

ၵွမ်ႈၵႃႈႁဝ်း တေတူၺ်းတႃႇမိူင်းတႆးဢၼ်လဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေတူၺ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်လဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေ တူၺ်းမိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်းသေ တေတႅပ်းတတ်းပိူဝ်ႈတႃႇၼႃးၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ၶွင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇ တေဢမ်ႇၸပ်းတၢင်းမႅၼ်ႈမၼ်း။

ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႆႉ ယူႇလၢႆသေ မၼ်းၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးႁင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇလၢႆသေ ပဵၼ်မႃးႁင်းၵူၺ်း မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးငိူၼ်ႈငဝ်ႈ၊ မၼ်းတိုၼ်းမီးႁၢၵ်ႈႁူဝ်မၼ်းဢၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႁဝ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ မိူင်းလိူဝ်လိူဝ် ၸမ်ႁိမ်း 80 ပီႈယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပႆႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈငဝ်ႈငႃႇႁၢၵ်ႈႁူဝ်ၶွင်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်းလူင်ၼႆႉ ၵွမ်ႈၵႃႈၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းတေႃႇ AA ၶဝ်မဵဝ်း ၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇယူတ်းယႃလႆႈ သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးတင်းႁိုင် တင်းႁီးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

မိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၾၢႆႇႁွင်ႇ၊ သိုၵ်းၾၢႆႇၸၢၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် သေလႄႈ ၶွင်ႊသီႊသိုၵ်းၶဝ် တေၶိုၼ်ႈမႃးသေ မႃးပဝ်ႇႁူပၼ် မႃးသူၼ်းႁေႃးၵၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ် မီးႁိုဝ် ၼႆၵူၺ်းတႄႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ်၊ ပၼ်ႁႃတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ၊ ပၼ်ႁႃၾႅတ်ႊၻ ရႄႊ ဢၼ်ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး 60 – 70 ပီမိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ။ ႁဝ်းတေတူၺ်းတီႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ၸမ်ၸမ် ၵွမ်ႉသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼႆတႄႉ မၼ်းတေၵႆႁၢင်ႇၵၼ်တင်း တၢင်းမုင်ႈမွင်းၶွင် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈဝႃႈ မီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် မၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၵႆယၢၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် AA ရၶႅင်ႇၶဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ၊ မိူဝ်ႈၼႃႈထႃႈပၢႆမႃး ယူႇတီႈၸုမ်းပလွင်ႈ TNLA ႁိုဝ်ႉ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ/ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၶဝ်ႁိုဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေၵေႃႈလီ တိူၵ်ႈတီႈသိုပ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈထႅင်ႈ တင်းပီႈၼွင်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၸိူဝ်းၾၢႆႇႁွင်ႇ ၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ် FPNCC ၶဝ်၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸုမ်း PPST ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ  တၵ်းလႆႈ ၶိုၼ်း  မူၼ်ႉမႄးယၢ င်ႈတိၼ် လႆႈၶိုၼ်းၾၢင်ႉတူဝ် ၾၢင်ႉၸႂ်သေ လႆႈၶိုၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၶဝ်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇယုမ်ႇလႆႈ တင်းဝူၼ်ႉလႄႈ တင်းၶႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸေႇတၼႃႇၵၢၼ်မိူင်းၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸူဝ်ႈၵႃႈ ၸေႇတၼႃႇၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇၶွင်မၢၼ်ႈၼႆႉ ပႆႇမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူဝ်မႃႇ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေ ယူႇသဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ဢမ်ႇမီးလွၵ်းပိူင်လၢႆးၸႂ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ဢႃႇၼႃႇသေ ပေႉၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ပႆႇ ၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈလႆႈဝႃႇတ တင်းႁၼ်ၶဝ် ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေပႆႇၸၢင်ႈ ယူႇၸွမ်းၵၼ် ၵႂႃႇလႆႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄပၢႆးႁၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉမွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းၶွတ်ႇ ယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

12/3/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ