ၸဝ်ႈသြႃႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် လႃႈသဵဝ်ႈ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

0
1250

ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသင်ၶၼႃႇယၵ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၵႂႃႇယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Image: ၸဝ်ႈၶူးသုၸိၵ်ႉတ/ ပၢင်ၸႃပၼ ၸဝ်ႈသြႃႇဝၼ်ႇၼထၸ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5:30 မူင်း လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ  ၸဝ်ႈ သြႃႇ ဝၼ်ႇၼထၸ ဢႃယု 63 ပီ ဝႃႇ တေႃႇ 43 ဝႃႇ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢၢႆႇၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး သုၸိၵ်ႉတ ၵႅမ်ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝၼ်ႇၼထၸ ဝတ်ႉဢၢႆႇၼိူဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸဝ်ႈ သြႃႇလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်း ထဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ။ သြႃႇလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တေႁဵတ်းပွႆးလုမ်းလႃး သၢင်းၵျူဝ်ႇ ရုပ်ႈၵလၢပ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 9/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝၼ်ႇၼထၸ တီႈၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ် ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇဝၼ်ႇၼထၸၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃတိ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃႈ ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ