သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS ပွတ်းသီႇပေႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

0
210

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2021 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ။  လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉမီး 6 ၶေႃႈ၊  ၶေႃႈထီႉ 3 တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်း ဢႃႇ ၼႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉမႃးပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS တင်ႇတႄႇ 1-20/2/2021 ၼႆႉမႃး လၢႆပွၵ်ႈ လၢႆတီႈ။  ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တင်းသွင် ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတူၵ်းသုမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီး လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၊ လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေးလႄ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈ တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ -“ဝၢႆးသေ ၶဝ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး တင်ႈဢဝ်မွၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈသေ တင်းႁဝ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် တေမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၼမ် ၊ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈဝႃႈ ၶဝ်တၢႆၵႃႈႁိုဝ် မၢတ်ႇၵႃႈ ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း  RCSS   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ  RCSS ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ လႄႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၊ၸုၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ   ပႂ်ႉႁပ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈဢၼ်သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလမ်းတီႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

“ဝၢႆးသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇ ပေႃႉ ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃးလႄႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးၵႄႈတေႃႇႁဝ်း”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ်  ဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တပ်ႉၵွင် ၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 300 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း RCSS တၢင်း ပွတ်း သီႇပေႃႉၼႆႉမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/2/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင်/ ဢွၼ်ႇ ယိုဝ်းထႅင်ႈတီႈမိူင်းပၼ်ႇ။  မၢၵ်ႇတူၵ်း တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း  တၢႆ 1 ၵေႃႉ   ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ