Saturday, June 15, 2024

ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးပီမႂ်ႇ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႈၼမ် တေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆးၵိုၼ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

SHAN/ မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈပီ 2019

ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၸဵင်ႇမႂ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်း ။ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီး ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇ    ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး   သူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈမႂ်ႇ။  ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပွႆးလၢမ်း ယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးတႄႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးတိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉ တွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး လႅပ်ႈတေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယႂ်ႇလူင်ၶႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇလႆႈႁၼ်ၸႄႈဝဵင်းလႂ် ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးမႃးတီႈၶႃႈ ဝႃႈတေႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼႆလႄႈ  သင်ဝႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင်ၸိုင် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၵုမ်းႁႅင်းၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးဝႃႈၼႆ။

“သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႆ တေလီၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉလွင်ႈ ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၵၼ်၊  ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၶုၼ်မိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႇတုမ်ၵၼ်ၼမ်၊  ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်းၽႄႈထႅင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ”-  ၸၢႆး တိၼ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

SHAN/ မၢႆတွင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈပီ 2019

  ယွၼ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း လႄႈ တႃႇႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်း ၵႃႈဝႅၼ်ယဝ်ႉ။  ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်တီႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈမႂ်ႇ၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တၢင်းမိူင်းထႆး ပွတ်းတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၵုင်းထဵပ်ႈ တီႈၸၢဝ်းတႆး ၶွၼ်ႈတုမ်ၼမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းတေၸတ်းပွႆးမူၼ်ႈသိူဝ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႉၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးလင် မီးၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးၶိုၼ်းၼၼ်ႉဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းၼမ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပၢင်ပွႆး ဢမ်ႇယွမ်း 10 ဢွင်ႈတီႈယဝ်ႉ ။   

ၵူၺ်းၵႃႈ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇတႄႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈယူႇ။ တီႈၼၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၵုမ်းလႆႈတၢင်းပဵၼ် ဢမ်ႇမီဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းမႂ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ တႆးႁွတ်ႈမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း