ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

915

ၽူႈတိတ်းၸပ်းမႅၼ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိုဝ်ႈ ၸၢႆးသူၺ်ႇလႃႉ ဢႃႇယု 29 ပီ၊ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်မႃးယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်သေ မၼ်းၸၢႆးတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈလႆႈ ပဵၼ်မႃး ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉသူၺ်ႇ
Photo:by Sai Main Khon ၸၢႆးလႃႉသူၺ်ႇ

ထၢမ်-ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇႁၢႆႉဝႃႈ ၸၢႆးသူၺ်ႇလႃႉႁဝ်း တိတ်းၸပ်းမႅၼ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆ ၸွင်ႇမႅၼ်ႈတႄႉၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-မႅၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈၵၵ်း/ၵဵပ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်၊ ၶဝ်ႈၵဵပ်းတူဝ်တႄႇမိူဝ်ႈလႂ်မႃးၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-တင်ႈတႄႇဝၢႆးသေၶႃႈလုၵ်ႉတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၶႃႈလႆႈႁၼ်လႅင်းၾူၼ်ႊသေ ၶႃႈၶဝ်ႈဢၢၼ်ႇတူၺ်း လိၵ်ႈလၢႆးၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တႆးၵေႃႉတႆးသေႈၶဝ်သူင်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈ- တႆးၵေႃႉတႆးသေႈၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးရေႃးၵႃႇၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မူတ်းယဝ်ႉ။ ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးတႆးၵေႃႉၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵေႃႈ ၶႃႈၵေႃႈတိုၼ်းၼႄႉၼွၼ်းယဝ်ႉ ၼႆလႄႈၶႃႈၵေႃႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်ၼိူဝ်ၵႃး။ ၽိူဝ်ႇၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶႃႈၵေႃႈလုၵ်ႉၵႂႃႇၸႅတ်ႈ/ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ၊ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ႁၼ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃးၶႃႈဢေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်ဝတ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်သင်၊ ဢၢႆသႅဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလႆႈငိၼ်းယူႇ၊ မိူၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးရေႃးၵႃႇသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီမႃးတႄႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ် (03/12/2020) ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလူမ်းၶႆႈလူမ်းၼၢဝ်သင်ၶႃႈ၊ ဢၢႆသႅဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ ၶႃႈမႃးထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ၊ မႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလိူတ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ တႆးၵေႃႉၶႃႈပဵၼ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႃႈ ၵေႃႉလဵဝ်လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလၢႆလႆႈတိူဝ်ႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းၸွမ်း။ ၶႃႈၵေႃႈႁူႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဝၼ်းတီႈ 30 (ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ)ၼၼ်ႉ မႃးၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ တီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉ၊ ၶႃႈၵေႃႈငိူင်ႉဝႄႈသေ တႄႇၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 တီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈ၊ မႃးမီးဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-မိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းလိူတ်ႈဢမ်ႇႁၼ်သေယဝ်ႉ သမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း၊ ၸွင်ႇလႆႈၵူတ်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးၶႃႈႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ?။

တွပ်ႇ-လႆႈမႃးၵူတ်ႇၼမ်ႉမုၵ်ႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶဝ်မႃးၸီးၼႂ်းႁူးၶူႈၼင်ဢွၵ်ႇသေ ၸင်ႇႁၼ်ဝႃႈမီးမႅင်းဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈၵူတ်ႇလိူတ်ႈတႄႉဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈ။

ထၢမ်-လွင်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တိတ်းၸပ်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ်၊ လႆႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၸွမ်းတႆးၵေႃႉတႆးသေႈ လႆႈဢိူမ်ႈၸမ်ၽႂ်လၢႆလၢႆ ပဵၼ်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆၽွင်ႈၶႃႈ?။

ၸၢႆးလႃႉသူၺ်ႇ
Photo:by Sien Naw Bhan မိူဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝၢင်း/သၼၢမ်ၵွပ်ႊၾ် တီႈၼိုင်ႈ

တွပ်ႇ-မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 (ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ)ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ သြႃႇႁဝ်း ဢၼ်သွၼ်တီၵွပ်ႊၾ်ႁဝ်း၊ မွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈ ႁဝ်းၵိၼ်တီႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ တီႈၼွင်ပႃဢႃးၶႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈပေႃႉၵွပ်ႊၾ် တီႈဝၢင်းမၢၵ်ႇၵွပ်ႊၾ်၊ ပေႃးပေႃႉၵွပ်ႊၾ်ယဝ်ႉ 5 မူင်းၶိုင်ႈထိုင် 6 မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းမိူဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈတီႈႁိူၼ်းတႆးၵေႃႉ ႁဝ်းၶႃႈသေ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ် တေႃႇၽႅဝ်ၵၢင်ၼႂ် ဝၼ်းတီႈ 23 ၸင်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 23 ၼၼ်ႉ  တႆးၵေႃႉတႆးသေႈၸုမ်းၵဝ်ႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ဝၢႆးဝၼ်းတီႈ 23 မႃးၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ယဝ်ႉ၊ တႆးၵေႃႉတႆးသေႈႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထၢမ်ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီ ဝႃႈၼႆမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ် ႁႂ်ႈၵိၼ်ဢီႈယႃသင်သိင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24-25-26 ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတႆးၵေႃႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈတိတ်းတေႃႇၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ 27 ၼႆႉၶႃႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ 28 ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇမိူင်းၵႅတ်ႈ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင် 29 ၶႃႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး။

ၽိူဝ်ႇၶိုၼ်းမႃး မိူဝ်ႈမႃးၽႅဝ်ၼိူဝ်သၼ်လွႆတီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တီႈမီးလႅင်းၾူၼ်ႊၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈ/ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၶိူင်ႈၾူၼ်ႊမႃးတိၵ်းတိၵ်း၊ ၸိူဝ်းထူဝ်းမႃးၵေႃႈထူဝ်းမႃး၊ တႆးၵေႃႉႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝႃႉၵေႃႈတၵ်ႉမႃး တႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးဝႃႈ- “တႆးၵေႃႉလႃႉသူၺ်ႇဢိူၺ်း ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၺႃးမူတ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈၸႂ်ဢမ်ႇလီယဝ်ႉ။ ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ- ၵမ်းၼႆႉၶႃႈသမ်ႉလႆႈၵႂႃႇ မိူင်းၵႅတ်ႈသေ “ပေႃးၵဝ်ၺႃးတႄႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵဝ်ၼႆႉၺႃးမူတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ၊ ၵဝ်ၼႆႉ ပေႃးပိူၼ်ႈတိတ်းၸွမ်းၵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလီပဵၼ်ယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၵူတ်ႇပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ” ၶႃႈဝႃႈၼႆ။

ၶႃႈၵေႃႈမႃးၽႅဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီယူႇ မၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇၺႃး၊ ၽိူဝ်ႇၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး ၶႃႈၶိုၼ်းမႃးၵူတ်ႇတီႈႁူင်းယႃၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸင်ႇတေႁၼ်ဝႃႈမီးမႅင်း ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-ယွၼ်းထၢမ်တူၺ်းၶိုၼ်း ဢၼ်မိူဝ်ႈၵႆႈ ဢၼ်ဝႃႈဝၼ်းတီႈ 22 ၵႂႃႇပေႃႉၵွပ်ႊၾ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလႂ်ၶႃႈ၊ ဢၼ်ဝႃႈမႃးၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိူၼ်းတီႈလႂ်ၶႃႈ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-တီႈႁိူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ သၼၢမ်ၵွပ်ႊၾ်ၵေႃႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-ဢၼ်ၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 ၼၼ်ႉၶႃႈလူး ၵိၼ်တီႈႁိူၼ်းၶႃႈႁႃႉ ၵႂႃႇၵိၼ်ၸွမ်းရၢၼ်ႉ/ႁၢၼ်ႉၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ- ၵႂႃႇၵိၼ်ၸွမ်းရၢၼ်ႉ/ႁၢၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇဢိူမ်ႈၸမ်ၶႃႈ ၼင်ႈတိတ်းၶႃႈ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မႃးၵူတ်ႇပၢႆးယူႇလီမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်သေၵေႃႉၶႃႈ။

ထၢမ်-မိူဝ်ႈၵႂႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈလူး၊ မိူဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈလီ မိူဝ်ႈမႃးၵေႃႈလီ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶီႇရူတ်ႉၵႃး ၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမီးၶႃႈ။ ပေႃးမီး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးမႃးၸွင်ႇလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-မီးဢေႃႈ။ ၵူတ်ႇယဝ်ႉမိူဝ်ႈၼႆႉ (03/12/2020) မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ၊ ဢၼ်ၼင်ႈၸွမ်းၶႃႈ တိတ်းၸွမ်းၶႃႈမီးၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ၊ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ႁေႃႈၵႃးပၼ်ၶႃႈ တႆးၵေႃႉၶႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတိတ်းသေၵေႃႉၶႃႈ။ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ တေႃႈၼင်ႇ ႁဝ်းၼင်ႈၵွတ်ႇၵၼ် မၢင်ၵေႃႉယင်းဢမ်ႇတိတ်း မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ။ မိူၼ်တႆးၵေႃႉၶႃႈ ၵေႃႉၼႆႉတႄႉ ၶႃႈၵူၼ်ႉၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ၶႃႈၸႂ်ႉမၼ်းပုတ်ႈၶႃႈႁေႃႈၵႃးၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ၊ မၼ်းသမ်ႉဝႃႈတိတ်းၼႆ ရေႃးၵႃႇဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉတႄႉၼႆ ၶႃႈၵေႃႈပေႃးဝူၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၶႃႈယဝ်ႉ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသႅဝ်ၼႆႉ မၼ်းၸင်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇပၼ်ၵူႈၵေႃႉတႄႉ ငိၼ်းသႅဝ်ယူႇသေတႃႉၼႆၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈယၢမ်ႈလႆႈၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးသေၵေႃႉ ဢၼ်မီးရေႃးၵႃႇၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၵႂႃႇၵူတ်ႇတူၺ်းၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ၊ ၵူဝ်မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉတင်းႁိူၼ်းတင်းယေးၶႃႈ။

ထၢမ်-မိူဝ်ႈၵႂႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈလူး၊ မိူဝ်ႈၵႂႃႇၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်၊ မိူဝ်ႈၵႂႃႇဝႆႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈၼင်ႈၸမ်ၵၼ်တင်းပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-လႆႈၼင်ႈၸမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပွတ်းလႂ်ပွတ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-ပေႃးဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ ၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ တေပဵၼ်တီႈလႂ်၊ ပဵၼ်ဝၼ်းတီႈ 22 ဢၼ်ၵိၼ်လဵင်ႉၵၼ်တီႈႁိူၼ်း သမ်ႉၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၸွမ်းၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 23 ႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႅပ်ႈပဵၼ်တီႈလႂ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၶႃႈဝူၼ်ႉတႄႉ မၼ်းလႅပ်ႈပဵၼ်တီႈၼႆႈၵူၺ်းၶႃႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇတီႈလႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ လိူဝ်သေၵႂႃႇမိူင်းၵႅတ်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-မိူဝ်ႈၵႂႃႇပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းၺႃးၵၼ်တင်းၸၢႆးလၢဝ်မွၼ်း (ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ)၊ လႆႈၵႂႃႇၺႃးၵၼ်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈ၊ ဝၢႆးမႃးၸၢႆးလၢဝ်မွၼ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းတီႈလႂ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈလႂ်ၶႃႈၼၼ်ႉ?။

တွပ်ႇ-ပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈၼႆႉ ၼွင်ႉၸၢႆးၵေႃႈဝႃႈ တႆးၵေႃႉၵေႃႈပဵၼ် ပဵၼ်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈၸၢႆးၸိင်ႇမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၶႃႈ။ လႆႈထူပ်းၸၢႆးလၢဝ်မွၼ်းတီႈၼၼ်ႈၶႃႈ။ ပေႃးတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈသမ်ႉမႃးၸတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ၊ ၼင်ႈၸွမ်းၵၼ် ၼင်ႈတိတ်းၵၼ်ထႅင်ႈ။ ၸၢႆးလၢဝ်မွၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးပၼ်ၶႃႈၵေႃႈပဵၼ်မၼ်း ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဝၢႆးသေၸၢႆးသူၺ်ႇလႃႉႁဝ်းတိတ်းယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ပီႈၸၢႆးသူၺ်ႇလႃႉႁဝ်း လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇတူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇတိတ်း၊ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉယႂ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇတိတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵၵ်ႉ သမ်ႉတိတ်းၼႆ ၸွင်ႇမႅၼ်ႈတႄႉၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-မႅၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵၵ်ႉ ၵေႃႉမီးယူႇဝႆႉၸွမ်းၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈ။

ထၢမ်-လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵၵ်ႉ ဢၼ်တိတ်းမႅၼ်ႈၼႆႉ ဢႃႇယုလႆႈလၢႆၶူပ်ႇယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ပီႈဢၢႆႈႁဝ်းၶႃႈလူး ဢႃႇယုလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇၶႃႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးၵွၼ်ၼုမ်ႇၾႃႉၼႆၶႃႈ၊ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇပၢႆလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ မႅၼ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉလူၼ်းမၼ်းၶႃႈ။ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉဢႃႇယု 29 ယၢင်ႈၶဝ်ႈ 30 ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-မိူဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် Quarantine ယဝ်ႉလႄႈသင်၊ ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်တူၺ်းလူလွမ်ၼိူဝ်ႁဝ်းၼႆႉ ၶဝ်သူၼ်ၸႂ်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ၊ ၸွင်ႇၶဝ်လူလွမ်လုမ်းလႃးလီၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ- မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ် တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ/မိူင်းတႆးၼႆႉတႄႉ မေႃယႃၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈ ရေႃးၵႃႇ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတေပဵၼ်ၽေးႁၢႆႉလူင်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ၊ ဢမ်ႇၵိၼ်ယႃႈယႃသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၶဝ်သမ်ႉဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ပွင်ႇဝႃႈ ဢၼ်ႁွင်ႉၶႃႈႁဝ်းၶဝ်မႃးၵၵ်းတူဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵႂႃႇၽႄႈၼမ်လႄႈ ႁွင်ႉမႃးၵၵ်းတူဝ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးႁဝ်းၵၵ်းတူဝ်လႆႈ 11 ဝၼ်းၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇၸပ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-သိပ်းဢဵတ်း (11) ဝၼ်းၵူၺ်းၶႃႈႁႃႉ၊ ၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိပ်းသီႇ (14) ဝၼ်းၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-သိပ်းဢဵတ်းဝၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ၊ သိပ်းသီႇဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းတၢင်းပဵၼ်ပႆႇပေႃႇ/ ပႆႇႁၼ်ၼၼ်ႉသေ မႃးၵၵ်းတူဝ် Quarantine ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ပေႃး 11 ဝၼ်းယဝ်ႉ မႅင်းမၼ်းတေဢမ်ႇႁႅင်း၊ ဢၼ်မႅင်းမၼ်းႁႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်မွၵ်ႈ 7 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈၸပ်းပိူၼ်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-ၸူဝ်ႈၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉၼႆႉ ၸွမ်မေႃယႃၶဝ် ပၼ်ၵိၼ်ယႃႈယႃသင်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-မေႃၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၵိၼ်ဢီယႃသင်ၶႃႈ၊ မီးတီႈႁဝ်းသိုဝ်ႉမႃးၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-တၢင်းၵိၼ်ၶႃႈလူး တေလႆႈၵိၼ်သင်ၽွင်ႈ၊ တေလႆႈငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၵိၼ်သင်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-တၢင်းၵိၼ်တႄႉ မေႃၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မီးထၢတ်ႈဢႁႃႇရ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၵိၼ်ပၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ၼွၼ်းပၼ်ဢိမ်ႇဢိမ်ႇ ႁႂ်ႈမီးဢဵၼ်မီးႁႅင်း ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်လႆႈငိူင်ႉဝႄႈတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်ၶႃႈ၊ ႁႂ်ႈၵိၼ်ပၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မီးဢဵၼ်မီးႁႅင်း ဝႃႈၼႆၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်-ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈ/ၵႅပ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၸွင်ႇမၼ်းယူႇယၢပ်ႇ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-တီႈဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁွင်ႈမၼ်းၵႂၢင်ႈလီယူႇၶႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းယူႇပႃးလုၵ်ႈလႄႈ ႁၼ်ႁွင်ႈမၼ်းၵႅပ်ႈၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ႁႂ်ႈလီတႄႉ တီႈၵၵ်းတူဝ်ၼႆႉ ပေႃးလုၵ်ႉၵၢင်ၼႂ်မႃး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးတီႈ လဵၼ်ႈႁႅင်း လႆႈဢွၵ်ႇဢဵၼ်ဢွၵ်ႇႁႅင်း ပၢႆးယူႇလီ၊ ပဵၼ်တီႈလႆႈလူမ်းလီ  တီႈဢၼ်မီးလူမ်းၽိဝ်ႇ လူမ်းယဵၼ်ပဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမီးၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ႁွင်ႈတႄႉၵႂၢင်ႈယူႇ၊ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၶႂ်ႈယူႇၵေႃႉလဵဝ်ၵေႃႈလႆႈ၊ လုၵ်ႈသူၶႂ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈယိၼ်းၸူမ်း၊ ဢဝ်လုၵ်ႈမႃးယူႇၸွမ်းၸိူင်ႉၼၼ်၊ ႁွင်ႈလဵဝ်မီး 2 ၵေႃႉလႄႈ ႁွင်ႈၵႂၢင်ႈၵေႃႈ ႁၼ်ၵႅပ်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈ။

ထၢမ်-သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မေးၼၢင်းပီႈသူၺ်ႇလႃႉႁဝ်းလႄႈသင်၊ လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉယႂ်ႇလႄႈသင် ၶႂ်ႈမႃးသူႇမႃးၸႂ်းၼႆ ၸွင်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁွင်ႈၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-ၸူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇဢွၵ်ႇတီႈၼႆႈတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈၵၵ်းတူဝ် ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၶႃႈ၊ ၵူဝ်မၼ်းလႆႈမႃးတိတ်းတီႈၶႃႈ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵၵ်းတူဝ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈၵၵ်းတူဝ်ယဝ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈႁၢႆယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ပႆတၢင်းလႂ် တႃႇတေၶိုၼ်းတိတ်းႁဝ်းၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ မေႃၶဝ်ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။ လွင်ႈလႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ႁူႉလႄႈႁဵတ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉတူဝ်သေပဵၼ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ