ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

0
277

Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ ၽူႈၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူး ထၢႆႉၸေႃႇ  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႉမႂ်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1  ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶိၼ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇ NLD ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး မႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ယူႇ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႆၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူးထၢႆႉၸေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ Dr. လိၼ်းထုတ်ႉလၢတ်ႈ ဝႃႈ ပေႃးယင်းတိုၵ်ႉမီး ၵူၼ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယူႇတႄႉ ပိူင်ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ တိုၼ်းတေမီးထႅင်ႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ တေဢမ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶတ်းၸႂ်  တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ  –  RFA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢူးထၢႆႉၸေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း ၶဝ်ႈၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးပီ 2020 ၼႆႉ လႆႈဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/11/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉ မႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ