မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း

0
193

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ မိူင်းၶၢင် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်   ပႆႇႁူႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီးဝႃႈၼႆ။  

Photo Credit to ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸေႊ- မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉ 6 မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၸေႊဝဵင်းမ

ဝၼ်းတီႈ 23/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မီးၵူၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးထိုမ်ႈသႂ်ႇႁူဝ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ   ပွၵ်ႉ 6 မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ။ ႁူဝ်ႉႁိူၼ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း။ 

ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼႆႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွၼ်ႉၵၼ် မႃးသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းထူင် မႃးဝိုတ်ႉသႂ်ႇၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းတႄႉ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇမီး တၢင်ႇတီႈ။ တီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉမီးမႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ  ၽၵ်းတူၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈ မၢၼ်ႇႁိူၼ်း  ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈလူႉၵွႆပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ သွၵ်ႈႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်မႃးပွႆႇ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ယူႇသဝ်း ပဵၼ်ဝဵင်းတိတ်းၸပ်း ၵၼ်တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ