Tuesday, June 18, 2024

ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းဝႃႉတေႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ

Must read

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းဝႃႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ
Photo:by ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းဝႃႉ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ဢူးၺီႇၵၢတ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁွင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵျွၵ်ႉသႄႇ တပ်ႉမိူင်းသၢတ်ႇ ပႃႈတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (ၵဵင်းတုင်)။ ယူႇတီႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းဝႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း (NCA) ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းဝႃႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်း PI ၾၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ“မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈၸုမ်းဝႃႉယင်းပႆႇပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ NCA ပဵၼ်သင်တႄႉတႄႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝႃႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆၸိုင် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေလႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဝႃႉ၊ မိူဝ်ႈလႂ်ၸုမ်းဝႃႉၶဝ်ႈၸႂ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႉၸၢင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ႁဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼင်ႇၵၼ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်း ပေႃးတေမီးလွင်ႈပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၵမ်ႉၸွႆႈၸုမ်းဝႃႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် တွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈဢူးၺီႇၵၢတ်ႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃး ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သွင်ၵေႃႉသွင်ၸဝ်ႈ ၶဵင်ႇတွၼ်ႈ/လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၶူဝ်းၶွင်တွၼ်ႈတီႈၵၼ်- ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢူးၺီႇၵၢတ်ႉ
Photo:by ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းယႂ်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈ၊ ၵိုတ်းတိုၵ်း ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1989 သေ လႆႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ (2) ။ တွၼ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅင်ႈလၢႆမိူဝ်ႈလၢႆၵမ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဝႃႉႁပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ FPNCC ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း မိူၼ်ႇၼင်ႇ ၸုမ်းဝႃႉ UWSA ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA ၊ ၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းတႆး SSPP/SSA ၊ ၸုမ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ ၸုမ်းၶၢင် KIA ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းဝႃႉႁူဝ်ပဝ်ႈ FPNCC ၼႆႉ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶႄႇယူႇၵၢင် ၵပ်းသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈ ပၼ်သေ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယၢမ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း  FPNCC ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPC ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 မႃး။

မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 (ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2) ဝၼ်းတီႈ 12/07/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းၽူႈၼမ်း FPNCC တီႈလုမ်း NRPC ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႊ၊ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပႃးသဵင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးႁႅင်း- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း