ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ၵေႃႉ

0
105

ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃဝၢႆႊရတ်ႉ 10 ၵေႃႉ။

Photo by – Public Health Laboratory – Taunggyi/ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၼ်းမိူင်း တႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း 461 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် 10 ၵေႃႉ ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵၢတ်ႇလေႃႉ၊ ဢေးသႃႇယႃႇ၊ တူၼ်ႈတီး၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ပၢင်လွင်း၊ ၵေးသီး၊ ယွင်ႁူၺ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇတီႈဝဵင်းမႂ်ႇဢေးသႃႇယႃႇ/ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 14 ပီ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း။ ၵူၼ်းပဵၼ် 10 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 9 ၵေႃႉ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ။

ယၢၼ်းလဵဝ် ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ 7 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ လူႉတၢႆ 1650 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်း 201 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ်မႂ်ႇTest Kit ထႅင်ႈ 53 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇ 150 ပၢႆ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE