ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၼွင်

0
130

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇတမ်ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၼွင်  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/11/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင် တေမႃးတီႈ တပ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်းၼၼ်ႉ ၽႃႇၺႃးၵၼ် တၢင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိင်း  ဢွၵ်ႇမႃး  ။ ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးၸၼ်ႇတ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ  ၼႆယဝ်ႉ။

Image: တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၽႃႇၵၼ် တီႈမိူင်းၼွင်

ၸၢႆးၼၼ်ႇတီႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း လၢတ်ႈဝႃႈ -“တၢင်းၾၢႆႇၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၽိတ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႂႃႇၽိတ်းၾၢႆႇမၼ်းၶႃႈ ဢေႃႈ။ တီႈတႄႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁေႃႈ ၵႂႃႇတၢင်းၾၢႆႇၶႂႃ၊ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇၾၢႆႇသၢႆႉ၊ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃး တၢင်းၾၢႆႇသၢႆႉတႄႉ မႅၼ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ငိုၼ်းၼပ်ႉ 60 သႅၼ်ပျႃးဝႃႈၼႆ။

“ယူႇတီႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၶိုၼ်းငိုၼ်း 60 သႅၼ်ပျႃး၊ သွင်ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ” –  ၸၢႆးၼၼ်ႇတီႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉလူႉတၢႆၼၼ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးၸၼ်ႇတ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိင်း မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၸိင်း သေ တေၵႂႃႇတီႈသူၼ်မၼ်းၸၢႆး ဢၼ်မီးတၢင်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ပဵၼ်ၽေးဢုပၢတ်ႈသေလူႉတၢႆပႅတ်ႈ  ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးတပ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း   လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၼွင်သေ တေမႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိင်း။ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸိင်းၼႆႉ ယူႇပႃႈတႂ်ႈၸၵၶ 2 မိူင်းၼွင် တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE