သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး

0
240

သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ပွၵ်ႈ ၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်/ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၢၼ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22-23/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၶီး ၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇ မွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး သုဝၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်းၼႃးမုၼ်ၼႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်ႁႅၼ်းတၢၼ်း ၼႃးမုၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈတႆးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈတႆးႁဝ်း ၶႃႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၸဝ်ႈသေ ယွၼ်းမွၵ်ႇထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉ ထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁူမ်ႈၵိၼ်ႁူမ်ႈလူႇၸွမ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၵူၼ်းသေၵမ်း သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႇတ ၶဝ်ႈသွမ်း ၽၵ်းသွမ်းၵေႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၵူႈၵေႃႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပၢင်ပွႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်လူႇတၢၼ်းၵုသူဝ်ႇပၼ် ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ပူႇ မွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈ၊ ပၢင်ဢုပ်ႇ/ တၢၼ်ႈၶႆႈ၊ ပၢင်လွတ်ႈႁေႃးထမ်မၸၵ်ႉၵျႃႇ၊ ႁေႃးလိၵ်ႈလူင်လႄႈ ပၢင်ထွမ်ႇတြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်ၼႂ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်လူႇတၢၼ်းပၼ်ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ၊ ပၢင်လူႇ တၢၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး၊ ပၢင်လူႇတၢၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆးလႄႈ ပၢင်လူႇတၢၼ်းပၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ် လူမ်ႉႁၢႆတၢႆၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ