Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႄးဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼမ်လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း

Must read

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2020 ဝႃႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸွမ်းႁၢမ်ႈႁႄႉလႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ  တေဢမ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၊ ၵွပ်ႈၼႆၸင်ႇႁၢမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး  ယူႇတီႈ RCSS ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၸၢမ်ပူးသေ သင်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တေၶဝ်ႈမႃးသူၼ်းတုမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်ႈလၢၼ်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၽွင်းမိူင်း – ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင် ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19  ။  ႁၢမ်ႈၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃယု 52 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်း၊ မၼ်းၸၢႆးဢမ်ႇ ၵိုတ်းလႄႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ RCSS ႁွင်ႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ၵႂႃႇတီႈႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းသေ ႁၢမ်ႈဝႃႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း တေဢမ်ႇလႆႈမႃးၶဵင်ႇ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁၢမ်ႈလွင်ႈတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းၼၼ်ႉ  ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA  လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –   “ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶေႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ၸွမ်းၶႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တင်ႈၸႂ် မၢပ်ႇၼႄးႁဝ်း ႁႃလွင်ႈတၢင်းသေၸိူဝ်ႉသေပိူင်သေ ပူဝ်ႉသႂ်ႇႁဝ်း ၶႃႈၵူၺ်းဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ  လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၾၢႆႇ RCSS/SSA လႆႈႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတႄႉယူႇ၊ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ထိုင် တီႈလႆႈၵိုတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 “ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈသင်ႇ ငဝ်ႈၸုမ်း RCSS ။ မၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတင်းတႂ်ႈမၼ်းႁွင်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း။ ငိၼ်းတႄႉ တႃႇလၢတ်ႈၼေလွင်ႈလူင်းသူၼ်းတုမ် ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆၵူၺ်း။ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်း ပီ 2020 ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃ လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈယႂ်ႇသင်။ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃၼႆႉ ၼႃႇလိူဝ်ၼႆႉၵွၼ်ႇ ဢိူဝ်ႈ။ ယင်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2015 ၽွင်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း TNLA ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် 4 ၵေႃႉ ၺႃး RCSS တီႉၺွပ်းလူၺ်ႈၶေႃႈထၢင်ႇထိူမ်တၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း  ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ယင်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထတ်းထွင်ၵႄႈလိတ်ႈသေ   ပၼ်ႁႃ သေ ယင်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈယူႇ – လုင်းၸၢႆးလူင်လၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ   ဢမ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉၼႆၸိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်   55,000 ပၢႆ   တေ ႁၢမ်းသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တင်းမူတ်း  ။  ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းၵိုင်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ သမ်ႉ မီး 5 ဢၼ်။ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ် ၊ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ပႃႇတီႇ NLD  ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉ ယုင်းဢၼ်ပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ ပႃႇတီႇ  USDP ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇလင်ၵမ်ႉယၼ် ဢိၵ်ႇပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP ပႃႇတီႇပလွင်ႈ    ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း 4 ဢၼ်   ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသူင်ႇလိၵ်ႈၸူး ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈမိူင်းလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်းထတ်းသၢင်ပၼ်လွင်ႈလႆႈႁၢမ်ႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းၵိုင် ၼႆႉသေ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်းၼႆယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း