Monday, July 15, 2024

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႆးၸွင်ႇတေဢွင်ႇပေႉ – ၵၢင်ၸႂ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

Must read

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 10 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးဢေႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလူင်/တူၼ်ႈတီး ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး မီးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းတႆး မီးၼပ်ႉသႅၼ် – ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ  ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေပေႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ တီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ မၼ်းၸၢႆး မီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း ၼိူဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ထၢမ် – ယူႇတီႈၽူႈတူင်ႉၼိုင် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း။

- Subscription -

တွပ်ႇ – (1) ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းတႄႉတႄႉၶႃႈ။ (2) သမ်ႉ ၶႃႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၵ်းပိူင် (ဢုပတေႇ) လႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ဝူၼ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃး တႃႇတေလႆႈမူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း၊ တႃႇတေ မႄးလၵ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေမီး သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇႁႅင်းၼမ် ၵူၼ်းၼမ် ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၶႃႈ။

ထၢမ် – သုၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းလူး သမ်ႉထုၵ်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇမူၼ်ႉမႄးဢီႈသင်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈၼပ်ႉယမ်ဢၼ်ဝႃႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈ မၢႆပၢင်လူင်ၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ တႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈ ၵေႃႈပႃးယဝ်ႉ။ တႃႇ တေႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်(1947) ၼႆလႄႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ ဢိင်ပိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဢဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈၸိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႅတ်ႈ ၸၢင်ႇတႃႇၾႅတ်ႊတရႄႊၶႃႈယဝ်ႉ။ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈမႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈမႄးၼႆႉ မီးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လိူၵ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈႁဝ်း ၼပ်ႉယမ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်၊ ဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ပဵၼ်လၵ်းလမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၶႃႈႁၼ်ဝႃႈလွၵ်းၸုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ မူႇပိူင်ၵေႃႈ မႅၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မႅၼ်ႈပႃးတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ၶႃႈႁဝ်း ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးယွၼ်းလိုဝ်ႈ တီႈၼင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူးသမ်ႉ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – မၼ်းၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ၶႅမ်ႉလီၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပႃႇတီႇၼႆႉၶႃႈ။ ၼႂ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးၸႂ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းတေလႆႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈ ပူၵ်းပွင်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် သိူဝ်တၢႆ သိူဝ်တႅၼ်း လႅၼ်းတၢႆ လႅၼ်းပုတ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လိုဝ်ႈၵႂႃႇ သေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ၼႃယၵ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ မိူၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းႁႃယၢပ်ႇ။

တေႃႈလဵဝ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၵေႃႈတေၶိုၼ်ႈမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၵႂႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈ ႁတ်းႁၢၼ်။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ သုတ်ႉပၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း ၽူႈၼမ်းႁဝ်း မီးၼႂ်းမၢၵ်ႇဢူၵ်းႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်း တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် – ပေႃးၼႆ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉၶႃႈလူး။

တွပ်ႇ – တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈတႄႉ မၼ်းတေလႆႈတေႃႇသူႈ၊ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵေႃႈ တေမီးတင်းၼမ်ယူႇၶႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ယူႇ။ လွင်ႈပေႉဢမ်ႇပေႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပၼ်ႁႅင်းၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းပေႉမႃး ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇႁႅင်းတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၼမ်ၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႁႅင်းၼမ်ၼမ်ၵေႃႈ တေဢွင်ႇပေႉၶႃႈဢေႃႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ် တိုၼ်းတေဢွင်ႇပေႉၶႃႈ။ သမ်ႉထႅင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ ၵေႃႈႁဝ်းသမ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁူၺ်းၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၶႃႈ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းတၢင်တူဝ်ၸႄႈမိူင်းတႆးလႄႈ တၢင်ႇၶိူဝ်းၵေႃႈ ပေႃးပွင်ႇၸႂ်လွၵ်းၸုၵ်းႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ တိုၼ်းတေမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇ။

ထၢမ် – ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်သမ်ႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ – ၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ်ၵေႃႈ ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉလၢႆလွင်ႈ တေၵႂႃႇထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ တႃႇတေ ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတွတ်ႈမႄး တင်းၼမ်ဢေႃႈ။ တေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် တေလႆႈသႂ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မၢင်ၵေႃႉ ယူႇၼႂ်းဝဵင်းသေတႃႉၵေႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ 5 ပီ ၸတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်းလႄႈ မၢင်ၵေႃႉ လိုမ်းလၢႆးတွတ်ႈမၼ်းၵေႃႈမီး။ ၽွင်းလူဝ်ႇႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ယၢပ်ႇ။

ငဝ်းလၢႆး ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၼႆႉ ဢၼ်ငၢႆႈလူမ်သေပိူၼ်ႈတေႉ တူၺ်းၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၵူၺ်း တေငၢႆႈလူမ်ၸႂ်တီႈသုတ်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းပီႈၼွင်ႉၼင်ႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ သိုပ်ႇၼႄၵၼ်ၵႂႃႇၸိုင် တေငၢႆႈလူမ်ၸႂ်သေပိူၼ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ လွင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ တေ ၶိုၼ်ႈဢွၼ်ႊလၢႆႊၵၼ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်သေႇသေႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢင်တီႈသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလႅင်းမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈသမ်ႉယၢပ်ႇယူႇၶႃႈ ဢေႃႈ။

ထၢမ် – ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶႃႈလႃႇ။

တွပ်ႇ – ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း(Mask) ၊ သႂ်ႇထူင်မိုဝ်း၊ လၢင်ႉမိုဝ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၼင်ႈႁၢင်ႇၵၼ် 6 ပေႇ ။ ၽူႈလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၵႂႃႇၵၼ်ၼမ်၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် –  ငဝ်းလၢႆး ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ၸွင်ႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ လီၶၢႆႉဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈယူႇ ၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်တႄႉ လွင်ႈတေၶၢႆႉဝၼ်း/လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း တၢင်းတႃႈၵုင်ႈသမ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတႆးသမ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇလႅပ်ႈၶၢႆႉ။ တႃႈၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈၶႃႈ တေၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းႁႃႉ၊ ၶၢႆႉလိူၼ်ႁႃႉ ၶၢႆႉၵႂႃႇပီၼႃႈႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ်- ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတီႈသုတ်း ပဵၼ်ပၢႆးယူႇလီဢေႃႈ၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ ထွမ်ႇငၢဝ်း၊ ၵႂႃႇလႂ် မႃးလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း လၢႆးႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၸီႉၼႄဝႆႉၼၼ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႈလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇသႂ်ႇမႄး၊ ၵႂႃႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေၵမ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းလႃႉမွင်ႇလႄႈ ပႃႈလႃႉၵျီႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယု လႆႈ 39 ပီ ၸႃတိ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1981 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 18 ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉလဵဝ်။ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း/ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၾၢႆႇမၢႆမီႈ  LL.B (Law) DBL – Diploma of Business Law, DIR – Diploma of International Relations, Diploma of Applied Psychology သေ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇ ႁပ်ႉပဵၼ် တီႈတိူင်ႇပၢင်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပၼ်တၢင်းၶႂ်ႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းမၢႆမီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း