Monday, May 29, 2023

ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေသိုပ်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ

Must read

လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊဝၼ်းတီႈ 27 ပီ 2020 လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။  ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆႉမီးလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈထႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလီၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

Photo by – Shan Nationalities League for Democracy/ ၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD

ထၢမ်။   ။ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၼႆႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ်သေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉထွၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၼင်ႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉ ႁိုဝ်သေလႄႈပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ။   ။ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း ထိ 1 တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢႆးယူႇလီသေလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်မုင်ႉႁေႃ တေႃႁိူၼ်းၶဝ်ၶႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းယူႇ ဢမ်ႇၵႃးၼိုင်ႈပွၵ်ႈ သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႈၶႃႈ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢႃႇယု ယႂ်ႇမႃးလႄႈ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ ။ 2  ၵေႃႈလွင်ႈၼႃႈႁေႃ တေႃႁိူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၼၢင်းၾႃႉ မေးၼၢင်းၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈတေလႆႈသိုပ်ႇ ႁဵတ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼႆၵေႃႈမီးဝႆႉသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ၸိူဝ်းတေသိုပ်ႇပုတ်ႈတိၼ်တၢင်မိုဝ်း  ၵႂႃႇၵေႃႈမီးဝႆႉယဝ်ႉလႄႈၼႆ ပေႃးပဵၼ်လႆႈမၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းပေႃးလိုဝ်ႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ သေ တၢင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်တီႈၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်းလၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ယွမ်းႁပ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဵၼ်ၵၼ်းႁဝ်းမႃးၸဵမ်လႂ်ၸဵမ်ပိုင်း။ ဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ယႂ်ႇသုင် ၊ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈတၢမ်တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇလုၵ်ႉႁဵတ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်သူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းသေ ၸိသင်ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉလႆႈယူႇ- ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်သေလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း  (ဗဟိုကော်မတီ) ၵေႃႈ ႁူမ်ႈမီးၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေပၼ်ထွၼ် တူဝ်ဢွၵ်ႇ။  ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈတၢင်ႇ လိၵ်ႈၵႂႃႇတီႈ ယူႇဢီႊသီႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႇၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ယူႇတီႈ ယူႇဢီႊသီႇ ၵေႃႈၶိုၼ်းထၢမ်ထိုင်ႁဝ်းၶႃႈမႃးဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးၵၢင်ၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေတွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တႃႇ သီႇဢီႊသီႇ တေၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉမၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇႁဝ်းၶႃႈတေတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေပၼ်ဢွၵ်ႇႁိုဝ်ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၵွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇတုမ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းလႆႈ -ၼႆႁဝ်းၶႃႈလႆႈတွပ်ႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇလၢႆးငၢၼ်းထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႈမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉႁၼ်လီယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသမ်ႉ ၵိုင်ႈၵၢင်ႉသေၽႅဝ် ၵႂႃႇတီႈ ၶၢဝ်ႇ 7 Day သေ ပၼ်ဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊပိဝ်ႊဝႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈယွၼ်းပေႃးယဝ်ႉ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ လၢၵ်ႇလၢႆးၶႃႈၵႂႃႈၼေႃႈ။ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉတႄႉ တီႈသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈၸွမ်းလႆႈႁူႉၶႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ဢေႃႈၶႃႈပေႃးၼႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်တေပုတ်ႈႁၢပ်ႇတၼ်းႁဵင်းၵႂႃႇၼႆႉ မီးယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ တူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ။ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝူၼ်ႉလၢႆလွင်ႈၶႃႈ။ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၺ်းဝႃႈ ႁပ်ႇဝႆႉပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼႆႉမီးထႅင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈဝႆႉၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ဝႆႉၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU  ၊ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း UNA ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းတၼ်းႁဵင်းၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉပႃးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈမီးၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈပႃးလူၺ်ႈပၢႆးယူႇလီဝႃႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေလႆႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ယွၼ်းပေႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ တႃႇတေပေႃးလႆႈၵမ်းလဵဝ်မၼ်းၵေႃႈတေယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ငူပ်ႉငိတိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ်သေ တေလႆႈၶိုင်သၢင်ႈတမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉတၼ်းႁဵင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇလီငၢမ်း ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ဢေႃႈၶႃႈပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇငဝ်းလၢႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးယွၼ်းထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ သမ်ႉၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ မၼ်းၵေႃႈမီးၼိူဝ်လၢႆးသၢင်ႈယူင်ႉၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ။ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ မူႇပိူင်လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈပဵၼ်မႃး လၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းပဵၼ်ၸၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်။

လၢႆးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈၸႅၵ်ႇၽႄပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် တီႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းသေယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈယွၼ်းပေႃးၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တီႈဢၼ်ပဝ်ႇၵႂႃႇ သုတ်ႈၵႂႃႇတေမီးၽွင်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈၵၢၼ်လူင်ယိူင်းဢၢၼ်းပႃႇတီႇၶႆႈႁဵတ်းၶႆႈပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတဵမ်တီႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေသၢင်ႇထုၵ်ႇၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမီးၽႅၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းယႂ်ႇယႂ်ႇလူင်လူင်ၼၼ်ႉ   တေႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉၸဵမ်ပိုင်း။

ၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်းလႄႈသင် လုၵ်ႈၸုမ်းလႄႈသင် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ႁူႉမၼ်းတေပဵၼ် တေမီးယူႇၶႃႈ။ ၵူၺ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း လိုဝ်ႈပေႃးၵၢၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဵၼ်ၵၼ်းႁဝ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ႁူမ်ႈပဵၼ်ၽူၺ်းႁဝ်းၶႃႈမႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇဝႆႉမၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ႁူမ်ႈပဵၼ်ၽူၺ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဵၼ်ၵၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇၵိုၵ်းၵပ်းၼႂ်းပႃႇတီႇၵိုၵ်းၵပ်းၼႂ်းၶႂၼ် ၼႂ်းၾၼ်ႁဝ်းဝႆႉ ထႃဝရၵူၺ်းၼႆ ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ၽႂ်ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၵေႃႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၼႆယဝ်ႉလႄႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇယၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လိူင်ႇၽႄႈလႄႈ တႃႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေႁူပ်ႉထူပ်းတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် မၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈတႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ယူႇဢီႊသီႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွၼ်ႇပႆႇပူၼ်ႉၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်းတေပႆႇၸၢင်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းလႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဢမ်ႇထွၼ်ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃ။ မၼ်းတေတိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇမိူၼ်ၸဵမ်ပိုင်းဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။

ထၢမ်။   ။ ဢေႃႈၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်ၵေႃႈၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶႆႈလၢတ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈၶႅပ်းမႄး လႄႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။   ။ ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၾၢႆႇၼႃႈၸုပ်ႈၼႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸိသင်ႇတမ်းဝၢင်းဝႆႉဝႃႈ – ႁဝ်းၶႃႈတၵ်းတေလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၽႅဝ်လႆႈ တီႈတႃႈယိူင်းဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ယင်းပႆႇတူၵ်းၶိုင်ႈ။ တေလႆႈသိုပ်ႇတေႃႇသူႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၽႅဝ်လႆႈဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႃႈလႆႈၵၼ်ႉၵူၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ၼၼ်ႉၸင်ႇမိူၼ်တင်းဝႃႈႁဝ်းၶႃႈထွမ်ႇၵႂၢမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈပႆယၢင်ႈၸွမ်းၶေႃႈၸိသင်ႇမၼ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၼၼ်ႉ ဢိင်လူၺ်ႈ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ လၢႆလွင်ႈသေမၼ်းၸဝ်ႈ တၢမ်တူဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလႆႈယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၼပ်ႉယမ် ဢဝ်မၼ်းၸဝ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ႁူမ်ႈပဵၼ်ၽူၺ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဵၼ်ၵၼ်း ႁဝ်းတႄႉယူႇၼႆၸိုင် တၢမ်ၼင်ႇမၼ်းၸဝ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၽႅဝ်တီႈ တႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႃႈလႆႈ ၵၼ်ႉၵူၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇၸင်ႇတေမိူၼ်ၵၼ်တင်းတွပ်ႇၵုင်ႇၵေးၸူးမၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇႁဝ်းလႄႈသင်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇႁဝ်းလႄႈသင် ႁႂ်ႈလႆႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ ဢမ်ႇၽႃႈဢမ်ႇယွၼ်ႇ သိုပ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈသေၵမ်း ။

ဢေႃႈၶႃႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း