Thursday, May 30, 2024

ႁူဝ်သိူဝ်ႁႃသဵင် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15 ၵေႃႉ

Must read

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

Photo Credit to နန်းမြဉီး : ၼၢင်းမျႃႉဢူး ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶီတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 မိူင်းယၢင်းလႅင် ပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇ တီႈမႄႈၸႄႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/09/2020 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽွင်း တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ႁႄႉႁၢမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်း သူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်။ ႁၢမ်ႈတပ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဢိူင်ႇ၊ ၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈတီႈလႂ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 15 ၵေႃႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၶွင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းမျႃႉဢူး ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 ၸႄႈမိူင်း ယၢင်းလႅင် (မႄႈၸႄႉ) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –မိူဝ်ႈႁဝ်းတႄႇလူင်းႁႃသဵင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 ၼၼ်ႉ တီႈလႂ်လႆႈယူႇ 30 ၵေႃႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 18 ၶဝ်လၢတ်ႈ/ႁၢမ်ႈမႃးတီႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းႁဝ်း ၶဵတ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ဝႃႈ  ၼိုင်ႈတီႈလႂ် ဢမ်ႇပၼ်ပူၼ်ႉ 15 ၵေႃႉ။ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႈဢမ်ႇမီး၊ ၸွမ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈတီႈလႂ် လီလႆႈပၼ်ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 50 ၵေႃႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၵၢၼ်ႁႃသဵင်တၢင်ႇတီႈယူႇ။ ဝၢၼ်ႈတႆးသၢမ်ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈၸႄႉၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 7-8 ပၢၵ်ႇ ပၼ်ႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၸွတ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈသေဢိတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵဵပ်းမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ (တွႆႇငႃး)၊ ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ သူၼ်ၵႂႃႇၼႃး၊ ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း၊ တၢမ်းၶဝ်ႈ 5-6 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇပွၵ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်း၊ ပေႃးၽႅဝ်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ သမ်ႉႁိူဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႆႈလူင်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ တေႃႇထိုင်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း၊ 10 မူင်း တေလႆႈပွၵ်ႈၽႅဝ်တီႈလုမ်းၶိုၼ်း။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit to နန်းမြဉီး : ၼၢင်းမျႃႉဢူး ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶီတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 5 မိူင်းယၢင်းလႅင် ပူၵ်းပၢႆႉပႃႇတီႇ ႁူပ်ႉထူပ်းသူၼ်းတုမ် ၵူၼ်းမိူင်း တီႈမႄႈၸႄႉ ဝဵင်းလွႆၶေႃ

ပေႃးမႃးတူၺ်းတီႈမႄႈၸႄႉ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼမ်၊ ပဵၼ်တီႈႁဝ်းၸႂ်ယႂ်ႇဝႆႉ၊ တူၺ်းသၢႆငၢႆငဝ်းလၢႆးမၼ်း ၶႅမ်ႉယူႇ ႁဝ်းလႅပ်ႈပေႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈပေႉ ဢမ်ႇပေႉၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ပေႃးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇ/တွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်တႄႉတိုၼ်းပေႉ။ ၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၼႆသေတႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ တင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ၶေႃႈႁၢမ်ႈတပ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  – ၼၢင်းမျႃႉဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် တီႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ လႆႈသပ်းလႅင်း ၼႄပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈပၵ်းပိူင်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃႇတီႇ မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၽႅၼ် ၵၢၼ်ပႃႇတီႇမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2 ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၶေႃ တင်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႄႉ။ တီႈမႄႈၸႄႉ ပဵၼ်ဢိူင်ႇမႆႉသၢင်းၼၢမ်၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၵိပ်ႇ၊ ဢိူင်ႇမႄႈၸႄႉ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်၊ ပီႈၼွင်ႉယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး တင်းမၢၼ်ႈ။ ၼႂ်းသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ၽတ်ႉၽဵင်ႇမီး 25% ၼင်ႇၵၼ်ဝႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း