Saturday, May 25, 2024

RCSS/SSA တႄႇတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo Taifreedom- လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ RCSS/SSA ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းတီႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႄႇလၢမ်းၽႄႈ

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်ႈၵဵတ်ႉ/တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၊ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေႃႉတၢင်း ပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ၼႆသေ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈမီး၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵေႃႈမီး။ ဢၼ်တေ ၸတ်းပွင် ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ် RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS ဝႃႈ – “ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းမႃးၶိုၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမႃးၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ တေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၽွင်ႈယူႇ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ႁႂ်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇမီး။ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ် ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ RCSS ၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ တႄႇတင်ႈၵူတ်ႇထတ်းမႃး၊ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တိုၵ်ႉတႄႇၶိုင်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇပဵၼ် ၽူႈတေႃႉၸပ်းၽႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းပွတ်းမိူင်းၵိုင်တႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် RCSS/SSA တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်းဝဵင်းယၢပ်ႇ လႄႈ ပႃႇတီႇတဢၢင်း တူၵ်ႇတၵ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

မၢႆးၼုမ်းႁၢၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ TNP လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းၼႃႈတီႈမၢႆ 9 မိူင်းၵိုင်ၼႆႉ မီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼိူဝ်လွႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းဝႃႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈလူဝ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းလူႇ ၶူဝ်းတၢၼ်း လူဝ်ႇႁႃၵိၼ်ႁႃယႅမ်ႉ သိုၵ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်လူင်းတူင်ႈလူင်းဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၶဝ်ႁၢမ်ႈမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတၢၼ်ႇၼႆႉၶႃႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ထုင်ႉဢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇ တဢၢင်း TNP လၢတ်ႈဝႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းဢိူင်ႇၼွင်သၢမ်ပူး ၊ ဢိူင်ႇပႃႇၶၢဝ်၊ ဢိူင်ႇၶိူဝ်းဢူင်ႇဢူၺ်ႈ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ၾၢႆႇ RCSS/SSA တႄႇတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းဢွၵ်ႇ ၸဵမ် ႁူဝ်လိူၼ် သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး။

ၸၢႆးထုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈ RCSS ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဢိူင်ႇ ၵူႈတီႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼႂ်း တေဢမ်ႇလႆႈပႆၶၢဝ်းၵႆ ပႆတၢင်းယၢဝ်း တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းၶၢမ်ႈ ၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၶၢင်ႉၶိုၼ်း ၶၢမ်းၶိုၼ်းၼႆ တေလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင်လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇ လူဝ်ႇပႆ ၵႂႃႇႁူင်းယႃၼႆၸိုင် တေလႆႈပွင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ႁႂ်ႈႁူႉဝႆႉ၊ ယွၼ်ႉၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တိတ်းၸပ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်း လိူၼ်ႁႃႈ လိူၼ်ႁူၵ်းတႆး (လိူၼ်မေႊဢိင်းၵလဵတ်ႈ)ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း လိုပ်ႈလမ်း လႆႈပူတ်းထွၼ်၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွမ်းႁွႆးတိၼ် တပ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃၵူၼ်းမိူင်း RCSS/SSA လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁွပ်ႈသွင်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇ တင်းမူတ်းမီး 9 ၵေႃႉ။ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီး – 2 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းယႃႇသိုၵ်း ဢွင်ႇပၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉမီး – 2 ၵေႃႉ၊ ၼမ်ႉၸၢင် 1 ၵေႃႉ တင်း တီႈႁူင်းယႃၵဵင်းတုင် 4 ၵေႃႉ။ 

ဝၼ်းတီႈ 16/9/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ – ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တင်းမူတ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ 3,636 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 39 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ 2,765 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 832 ၵေႃႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း