သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တၢင်းပွတ်းလွႆၸေး ၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း

0
323

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသေ မႃးတူင်ႉၼိုင် ယူႇတၢင်း ၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းငဝ်းလၢႆးလွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉသေ တိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 2 တပ်ႉၸုမ်းလူင် ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်းထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပွတ်း ဢိူင်ႇ ႁူဝ်မင်း၊ ၼမ်ႉလဝ်း၊ မိူင်းၵၢဝ် – တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ပႆႇထွၼ်။ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဝႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းတႃႇႁူမ်ႇ လူမ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၼၼ်ႉ – (1) ငႃးသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းတႃႇ တွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်းဝႆႉ။ (2) ၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ (3) သဵၼ်ႈမၢႆ ရူတ်ႉၵႃး ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉ သေ တိုၵ်ႉၵႂႃႇမႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းႁဝ်း လွင်ႈၶဵင်ႈ ၶႅင်ၵၼ် တၢင်းပွတ်းလွႆၸေး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၼိမ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇ ဝႆႉၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ– ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2020 ၼၼ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇၵျေႃႇ ၼၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်တၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းၵၢဝ် – ၸီႉသင်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၸၢႆးဢူး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွတ်းလွႆၸေး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ တေယိုဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ မၼ်းယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ပေႃးၶဝ်ၵႂႃႇၸမ် တပ်ႉတႆးၵေႃႈ ယိုဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးတႅၵ်ႈတင်းငဝ်းလၢႆးၵူႈ ပွၵ်ႈ တႄႉ ပေႃးၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇယူႇ၊ ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းယူႇသေႇသေႇ မီး 5 တပ်ႉၵွင်၊ တပ်ႉၵွင် ၶလယ မၢႆ 22 ၊ 33 ၊ 136 ၊ တပ်ႉ ၶမယ သမ်ႉ မီး တပ်ႉ 326  တင်း 523 ။ တပ်ႉဢၼ်မႃးမႂ်ႇထႅင်ႈတႄႉ တပ်ႉၸုမ်းလူင်/တပ်ႉမ 22  တင်း တပ်ႉ ၵုမ်းၵမ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း ၸၵၶ 12  ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇမႃး တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ။

တပ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃး တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၼႆသေတႃႉ ထိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်း တမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝႆႉၼႆ ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE