ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းတေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ

0
802

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းတေလႆႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။

Photo by တပ်မတော်သတင်းမှန်နှင့်ပြန်ကြားရေး – ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈတိူင်းသိုၵ်း ယပၶ တူၼ်ႈတီး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (တပ်မတော်သတင်းမှန်နှင့်ပြန်ကြားရေး) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ႁွတ်ႈထိုင် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ  သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလၢတ်ႈလွင်ႈ တေလႆႈၶဵင်ႈၶႅင်သႂ်ႇႁႅင်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈလွင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉတေလႆႈတူင်ႉၼိုင်ထုင်ႉလွႆတႆးလႅင်းလႄႈ ထုင်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵူၺ်း။ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA သမ်ႉ ဢၼုယၢတ်ႈပၼ်ၶဝ်ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၵူၺ်း။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း  ”-  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်းသွင်တပ်ႉတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးလွင်ႈတတ်းမၵ်းႁၢမ်ႈႁႄႉၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင်- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းလိုမ်းယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ ဝႃႈႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇဢၼ်ႁဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၶႃႈလူးဝႃႈတေလႆႈယူႇတီႈၼၼ် တေလႆႈယူႇတီႈၼႆႈၼႆ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းပႃးဝႆႉဝႃႈ  SSPP/SSA  ဢၼ်လုၵ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးသေ ၵႂႃႇ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတၢင်ႇတီႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉတီႈဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆၵူၺ်း။ ဢၼ်ဝႃႈ လိူဝ်သေဝၢၼ်ႈႁႆး တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်တီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉဢမ်ႇပႃး ၸဝ်ႈတၢၼ်းဢွင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးလွင်ႈတတ်းမၵ်းဝႆႉတီႈယူႇၶႃႈလူင်။ ဝႃႈတေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆၵူၺ်းၶႃႈၼႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ၼႃႈလိၼ်တီႈဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈယၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃးႁဵတ်းလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတေသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ တေလႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ။ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်တီႈၼၼ်ႈ ႁၢမ်ႈတူင်ႉၼိုင်တီႈၼႆႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဢၼ်ႁႄႉတၢင်းၵၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   မႃးမိူင်းတႆးႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်း ယပၶ၊ ၵႂႃႇထိုင်တိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင်၊ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းမိူင်းလႃး၊ ၸုမ်းဝႃႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇႁႄႉၵင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းႁွတ်ႈထိုင်တိူင်းသိုၵ်း ယပၶ တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးယင်းလႆႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းသိုၵ်းဝႃႈ – ႁႂ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႅၼ်ႈၼႃ၊ ပဵၼ်ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၸုမ်း၊ ႁႂ်ႈၵိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း၊ လိုဝ်ႈႁႂ်ႈႁႅမ်းတဵမ်၊ ပေႃးတူဝ်/ၸႂ် ဢမ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ႁၢပ်ႇႁၢမ်ပုၼ်ၽွၼ်းႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ၊  ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈၾိုၵ်းလႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းမႃးမိူင်းတႆးပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယင်းလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပႃးတင်းၸုမ်း(သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း) ပျီႇတုၸိတ်ႉ ၼမ်ႉၸၢင်၊ မွပ်ႈပၼ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေဢမ်ႇၵႃး ယုၵ်ႉယွင်ႈမွပ်ႈပၼ်သူးငိုၼ်းပၼ် ဝႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈထိုင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ