သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၸူး SSPP RCSS ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁွင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP လႄႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ
Photo by – Sai Yon/ ႁၢင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 30-31/07/2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ တူင်ႉၼိုင်ၽိုတ်ႉၸူး တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ သၢမ်ပႃႈ လႆႈၾၢင်ႉတူဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ ။

ၸၢႆးမၢဝ်း ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ လႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ဢိူမ်ႈၸမ် တၢင်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းတႆး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လတ်းၶၢမ်ႈမႃးတၢင်းၼႂ်းတူင်ႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမၢၼ်ႈႁွင်းတူင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇထုင်ႉမၢဝ်း။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဢိူမ်ႈၸူးသိုၵ်းတႆးၼၼ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်တေမီးမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပွတ်းၼၼ်ႉၼႆႉ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဢေႃႈ။ သိုၵ်း RCSS ၵေႃႈမီး သိုၵ်း SSPP ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတလဵဝ်တႄႉမၼ်းၸမ်လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼႃႇ ၾၢႆႇၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇမႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ”- ၼႆ။

ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ်လၢႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူင်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုတ်းသၢႆတၢင်း ပႃးၸဵမ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လႅၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းထုင်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းတႆး တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းမႃးၸဵမ်လႂ်။ မိူဝ်ႈပီ 2013 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 701 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈသေ ၊ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သူၼ်းဢီးတႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ယူႇ။

SSPP/SSA ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ