ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်

0
208

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ  သင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း  ယူႇၼႆၸိုင်  ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ  3 ၸုမ်းၵေႃႈမီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ တဢၢင်း TNLA  ၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႈ မီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈလႆႈယူႇတႂ်ႈ FPNCC ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၸီႉၸမ်ႈ၊ၼႄတၢင်း ၊ပၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆၸိုင် တေၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်  ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 12 ထိုင် 14 တေမႃးၼႆႉယူႇ  ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ 4 ၶေႃႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢင်လိူင်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း ၽဵင်ႇပဵင်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းဢၼ်ယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း။ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်။ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉၼႄးၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆသေပိုတ်းယိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵႆတင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NRPC ၶိုၼ်းတႄႇပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶိုၼ်းဝႆးဝႆး – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 17/7/2020 ၼၼ်ႉ ဢူးၸေႃႇထေး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တႄႉ တႃႇတေၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼၼ်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငိၵၼ်တင်း ၸုမ်းၶၢင် KIA  တဢၢင်း TNLA ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ  MNDAA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ  AA ယူႇ ဢူးၸေႃႇထေးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ပၢင်ၵုမ် 21 ပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈတမ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  2 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း  2 ၵေႃႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင် မိူဝ်ႈၵမ်းပူၼ်ႉမႃး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 1000 ၼႆႉသေတႃႉ ပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉတႄႉ တေၸတ်းလူၺ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 300 ၼႆႉၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE