Thursday, June 20, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႊဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးၵူၼ်းမိူင်း သွင်လမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵၢင်တၢင်း   ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းၵႅတ်ႈ လႄႈ မိူင်းယေႃ  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃး  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ။

Photo တၢင်းႁၢင်ႈလီမိူင်းတႆး- ၼွင်ပဵတ်း ၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း မၢၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းလႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉဢမ်ႇႁူႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း တီႈတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈလၵ်း  (ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းၵႅတ်ႇ – မိူင်းယေႃ) ၊ ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမွၵ်ႈ 30 လၵ်း။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵႃး၊ ၸဝ်ႈၵႃး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်း လႄႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပႆလတ်းမႃးႁိမ်းၼၼ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ပဵၼ်ၵႃးၽူဝ်းဝီးၶဝ်မိူင်းၵႅတ်ႈ ဢၢၼ်းမႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇတီႈမိူင်းယေႃ။ မႃးၸွမ်းၵၼ်သွင်လမ်း ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉယွၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးလမ်းတၢင်းၼႃႈ ။ ၽိူဝ်ႇ ထိုင် မႃး  ၸမ်ၶဝ်ႈမိူင်းယေႃ ၵေႃႈ မၢၵ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးလမ်းတၢင်းလင် ။  ၵႃးပိၼ်ႈၵႂႃႇ။   ၸဝ်ႈၵႃး  မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈႁူဝ်တႃ လိူတ်ႈဢွၵ်ႇဢိတ်းၼိုင်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးလမ်းတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၽူင်ႉသႂ်ႇပႃး မၢၵ်ႇၵႃးလမ်းတၢင်းၼႃႈ ပွင်ႇၵွႆ 3 လုၵ်ႈ ။

ၽွင်းၼၼ်ႉ  ပႃႈယွၼ်း ဢႃယု 60 ပၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၶမ်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတၢင်း မိူင်းယေႃ မွၵ်ႈ 4 လၵ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁၢပ်ႇၵူၺ်သေပႆလတ်းႁိမ်းတၢင်းၵႃးၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇပႃးမၼ်းၼၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ၸၢႆးဢၢႆႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ထုင်ႉမိူင်း ယေႃ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။   

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ ပႃႈယွၼ်း ၼႆၼၼ်ႉသမ်ႉပႃးႁၢပ်ႇ ပႆမႃးႁိမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း   လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမိူင်းယေႃ။  ၽိူဝ်ႇမႃးပေႃႉတူၺ်းထၢတ်ႈမၢၼ်ႇလႆႈႁၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶမ်ဝႆႉတီႈၶႃႈလူင်မၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႃႇဢွၵ်ႇ တီႈမိူင်းယေႃၼႆႉ။  ၵူၺ်းၵႃႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၼ်း ၼၢင်း လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈတေၵႂႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃတီႈလႂ် ”-  ဝႃႈၼႆ။

ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉဢမ်ႇႁူႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းတႅၵ်ႇၸမ်မိူင်းယေႃလႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတီႈမိူင်းယေႃၼႆႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ။ ၵႆႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်။ ၽႂ်တူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈလႂ်ၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်း။

ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းယေႃၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၽႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ်၊ ၸွႆႈ ၵႅတ်ႈၶႄပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ၶႅၼ်းတေႃႈ ယႃႇပေလႃႈလီႈႁဵတ်းတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းသေၵမ်း ။   လွင်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယႃႇပေလႃႈလီႈႁဵတ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေၵမ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  လၢႆလၢႆၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်း TNLA, KIA, MNDAA, AA လႄႈ SSPP  ဢိၵ်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇလႄႈ ပႃးတင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း။ ၸူဝ်ႈမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်မႃးၼမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵေႃႈလိူင်ႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်ၽႂ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း