ပၢင်ၵုမ် JMC ဢၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ 2 ပီပၢႆၼၼ်ႉၶိုၼ်းတႄႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၼ်း

0
359

ပၢင်ၵုမ် JMC ဢၼ်လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈယင်ႉဝႆႉ 2 ပီပၢႆၼၼ်ႉၶိုၼ်းမႃးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 19  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 လႄႈ8 /7/2020 တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း Horizon Lake View Hotel ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈလၢႆၾၢႆႇ။

ပၢင်ၵုမ် JMC ပွၵ်ႈၵမ်း 19 ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 -8/7/2020

ပိူင်လူင် ဢုပ်ႇၵုမ်မၵ်းမၼ်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇ ပတ်ႉၵျႅတ်ႉ တႃႇ 2020-2021 ၊ မၵ်းမၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊလႄႈ မၵ်းမၼ်ႈၽူႈၸိသင်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း။  ၶိုၼ်းမေးဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ ၽႅၼ်တၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ToR လႄႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ  SoP  ။ တႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်  JMC-S ၸၼ်ႉၸေႈမိူင်း လႄႈ တႅပ်းတတ်းတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်     ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 21 ၵျူႊလၢႆႊၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ၶွမ်ႊမတီႊ JMC တေႉလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ – ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ဝႆႉႁိုင်ၼၢၼ်းသေတႃႉ ပေႃးမီးလွင်ႈတၢင်းမႃး ၶွမ်ႊမတီႇ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်သေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႃႈၵၢၼ်သင်- ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC ၼႆႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊပီ 2015 ယူႇတီႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ JICM တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ JMC ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ JMC ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ထႅင်ႈ 3 ၸၼ်ႉ၊ ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် JMC-U၊ ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း JMC-S လႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ JMC-L ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉလုမ်းၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း JMC-S ပဵၼ်တီႈၶူဝ်လမ်၊ JMC-L သမ်ႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE