ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း။

ဝၼ်းတီႈ 2/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 25 ပီ၊ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႁူႉၾၢႆႇ လမ်းယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်းႁူဝ်ၼႃး ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး။ ထၢင်ႇတႄႉ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈၽိတ်းၽႅၵ်ႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လႅပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸုမ်း လဵဝ်ၵၼ် ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 25 ပီ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလိုပ်ႈလမ်းၸွမ်းလင်သေ ယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လႆႈႁၼ်ၸွမ်းပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းယိုဝ်း ၸွမ်းတၢင်းလင် ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်လမ်းယိုဝ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးယိုဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးၸွမ်းတူဝ် တင်းမူတ်း 3 ႁွႆး၊ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶွၵ်ႇၽၢင်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 9mm 2 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပလိၵ်ႈမူႇၸေႊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈႁႃတူဝ်ယူႇၶႃႈ၊ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈႁႃယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈသေ ၵႆႉမီးလွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ၊ ၸူၼ်ၵၼ်၊ လၵ်ႉၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ လိူင်ႈၽႄႈၼမ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE