Monday, July 15, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းသိပ်းပွၵ်ႈ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – google/ သိုၵ်း RCSS

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25-28/6/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈၵၼ် သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ပိုတ်း ယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ၊ ဢိူင်ႇလွႆၸွင်ႈ၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် လႄႈ ဢိူင်ႇမေႃႇမႃ/ မေႃႇဢွပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တင်းမူတ်း တေဢမ်ႇယွမ်း 11 ပွၵ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ လႆႈဝႃႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ၊ တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း RCSS  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28 ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“တၢင်းၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း RCSS ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင်ၶႃႈ။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ လူႉတၢႆၵႃႈႁိုဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃးလီၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ” ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈ၊ ယဵၼ်ဝႆႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉၼႆ။ ယွၼ်ႉၵူၼ်းၶဝ်တေမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆၼမ်ၵေႃႈ ပႃး။ ယွၼ်ႉၶဝ် သုမ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပေႃးလႆႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပေႃးလိုမ်းတူဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸွမ်ႁိူၼ်းယေး ဝတ်ႉဝႃး ၽႃသိူဝ်ႇၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

“ တင်းမူတ်းမီး 3 လုၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇလူင် 3 လုၵ်ႈၼၼ်ႉ တူၵ်းၼွၼ်းမႃးလႄႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ၊ သင်ဝႃႈတူၵ်းဢဝ်ႁူဝ်မၼ်း ပၵ်းသႂ်ႇလိၼ်တႄႉ တႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/6/2020 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 265 တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇသေ ၽႃႇၺႃးသိုၵ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈယဵၼ်ဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 သေ သွင်ၾၢႆႇသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020  သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇတေယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS ဝႅပ်ႉသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/6/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ 256 ႁႅင်းသိုၵ်း 36 ၵေႃႉ တင်ႈၸႂ်ထူဝ်းသိုၵ်း ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ် RCSS/SSA တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ၊ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵုၺ် ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇမေႃႇမႃ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈယိုဝ်းထႅင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇမေႃႇမႃသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 17 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 22 ၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းယၼ်မၼ်ႈ (ၸပၶ) တၢင်ႉယၢၼ်း လႄႈ ၶလယ 23 ဢၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ သီႇပေႃႉ ၊ တပ်ႉၶလယ 147 ဢၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ ၼွင်တဝ်း−ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ယူႇၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ)- 1 ၵျွၵ်းမႄး ၊ တပ်ႉ 101 လႄႈ တပ်ႉ 256 ၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇတူၺ်းယူႇ- ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS ဢွၵ်ႇဝႆႉပႃးၼင်ႇၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း တူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သူၼ်းတီး တႃႇတေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီ ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း