လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈ ႁၢႆႉႁႅင်း။

Photo by – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇလၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တေယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/7/2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၶွမ်ႊမတီႊၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/6/2020 ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼွင်လႅင် ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၵၢၼ်ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁႃၵိၼ်ၸွမ်းပွႆး ၸွမ်းလၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁၢမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶူဝ်းၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၼႆႉ ယိုတ်ႈထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ဝႆႉ တင်းမူတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်သင် ဝႆႉမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တၵ်းလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵူၼ်းၼမ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈၸတ်း ႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း၊ သင်ဝႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးၶိူဝ်း ၽူႈပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼႆႉတႄႉ ၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၸွမ်းသႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈပိုတ်ႇၵၼ်တင်းၼမ်ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢတ်ႇတႄႉ ပိူၼ်ႈပႆႇပိုတ်ႇမူတ်း။ မိူဝ်ႈၽွင်း တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈမႆႈၸႂ်သေဢွၼ်ၵၼ်ပႅင်းၵိၼ်ပႅင်းၸၢႆႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၶၢင်းပွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶၢႆလႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶၢႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တင်းမူတ်းမီး 299 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 75 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 218 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE