ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 16 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၸႂ် ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – အိုမ်တမာဝ် လူမှုကူညီရေးအသင်း/ ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 16 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း၊ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ပီႈဢၢႆႈမၼ်းၼၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ်၊ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 24 လၵ်း တၢင်းၽႄၵႂႃႇမိူင်းၵုတ်ႈ – မိူင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးၵူး ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ “ၼမ်ႉၶူင်း” ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ။ ပဵၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢိုမ်းတမၢဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆဢွၵ်ႇမႃး ၶႃႈဢေႃႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼႆႉ တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမေႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းတိူဝ်ႉၸႂ် ၸွမ်းၸူႉသေ လႆႈၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ဢူးလုၼ်ႇၵူဝ်ႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇလႆႈၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပေႃႈမႄႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈသမ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈသမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း။ လႅပ်ႈမၼ်းၼၢင်း တေသဵင်ႈၸႂ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ တေၸႂ်တူၵ်း ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပေႃႈမႄႈၵေႃႈယူႇၵႆၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၼ်းၼၢင်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းပီႈဢၢႆႈမၼ်းၼၢင်း လုၵ်ႈပီႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE