ပၼ်ႁႃဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ RCSS မၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2020

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵႅၼ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈလုင်းသူႉ ဢႃယု 60 ပၢႆ၊ ၵေႃႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိုဝ်ႈၼၢႆးသႂ် မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉတီႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လူႉတၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇထႅင်ႈ၊ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/6/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး လုင်းမွင်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ထုၵ်ႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉ ထိုင်တီႈပေႃးတၢႆလိုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး / ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵျီး၊ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းလဵင်ႉၵႂၢႆး ယူႇဝႆႉၼႂ်းသုမ်ႉ တၢင်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ မၼ်းသမ်ႉပွၵ်ႈမႃးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးသေ ၸဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ