သိုၵ်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊတင်းသိုၵ်းၶႄႇ ၽိတ်းမေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် လူႉတၢႆသၢဝ်းၵေႃႉ

0
535

ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊတင်းၶႄႇ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် ၶႅတ်ႉမီႊယိူဝ်ႊ ၼႂ်းႁွပ်ႈ 50 ပီ၊ သိုၵ်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈဢေႇသုတ်း 20 ၵေႃႉ။

Photo: by mgronline.com သိုၵ်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊတင်းၵွင်ႈလူင် ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ

မိူဝ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 15/06/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ တင်း သိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သွင်မိူင်း၊ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈသုင် ၼႂ်းၶဵတ်ႇတူၼ်းတၢပ်ႈသၼ်လွႆ ႁိမဝၼ်ႇတႃႇ (ၼႃႈဝၼ်းတူၵ်းလွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇ) တီႈမူႇဝၢၼ်ႈၵၼ်းလဝၢၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၵ်ႉသႆးၶျိၼ်း (Aksai Chin) ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၵၢၼ်ၽိတ်းၽႅၵ်ႇ ၸႂ်ႉမႆႉ၊ လဵၵ်းမႆႇၼႃး၊ တႅင်ႈလဵၵ်း၊ ၵွၼ်ႈႁိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုမ်ႈသိုင်းပိုဝ်ႈတွႆႇပေႃႉထုပ်ႉႁမ်းမင်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- ၵၢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸၼ်ႉသုင် တင်းသွင်ၾၢႆႇလူႉတၢႆၼင်ႇၵၼ်။ တၢင်းၾၢႆႇဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ တၢႆထင်ႈတီႈ 3 ၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူႉတၢႆထႅင်ႈ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းၾၢႆႇၶႄႇတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈမုလ်းဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ လူႉတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႃႈႁိုဝ်- ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းၶႄႇ ၵၢဝ်ႇႁႃမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ တၢင်းသိုၵ်း ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပေႃႉထုပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ၸိူဝ်းပၵ်းပႂ်ႉၸွမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ- ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ တင်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းလူင်/ မႁႃႇဢမ်းၼၢၸ်ႈ ၼႂ်းဢေႊသိူဝ်ႊ။ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဝၵ်ႉငမ်ႁိမ်ၵၼ်လႅၼ်လိၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉသေ  ၵမ်းၵမ်းၵႆႉတွၵ်ႉတႅၵ်ႉၽိတ်းမေႃးၵၼ်မႃး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃးတႃႇသေႇ။

Photo: by blockdit.com

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ပီ 1962 ၼၼ်ႉ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယွၼ်ႉႁိမ်ၵၼ်ၼႃႈတီႈလႅၼ်လိၼ်ယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊ သုမ်းၵၢၼ်ႉယွၵ်းယွႆ။ သွင်ၾၢႆႇၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈ ၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး။ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႉမႃး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 45 ပီယဝ်ႉ မီးၵၢၼ်တွၵ်ႉတႅၵ်ႉထဵင်မေႃးၵၼ်မႃးယူႇၵေႃႈ ပႆႇထိုင်တီႈလႆႈတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်သေပွၵ်ႈ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ၽႂ်ယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း မၼ်းပဵၼ်ၾၢႆႇၽိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈသေပွၵ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ဢိၼ်ႊၻီႊယိူဝ်ႊၸီႉၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းၶႄႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၼႆသေ သွင်ၾၢႆႇတွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ်မႃးယဝ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၼ်မႃးႁႅင်း တေႃႇထိုင်ပဵၼ်ပၢင်ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တႄႇႁႅၵ်ႈပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉၵူၺ်း-ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်းပေႃႉႁႅမ်ထုပ်ႉတွႆႇၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 50 ပီ ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇ လႆႈလိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇၼမ်သုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆး TTN ONLINE

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE