Thursday, May 23, 2024

ၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်း

Must read

“သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ တေတုၵ်ႉၶ လိူဝ်ႁႅင်း ၶၢၼ်ၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ၸဝ်ႈၶူးၺၢၼ်ႇၼဝရ (ထမ်ႇၸရိယ) B.A M.A ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo Credit to Laikha Youth- သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတၢင်းမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၵေႃႈဝႃႈ လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းလႄႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်းၼႆႉၵႂႃႇ မီး 5 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းမီး 320,000 ပၢႆ။ ဢၼ်ယႃၶႅၼ်းၵေႃႈ မီးၸမ် 2 လၢၼ်ႉၵေႃႉ။

- Subscription -

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ လႅပ်ႈၶႂ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ တေႃႈလဵဝ် မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵႂႃႇ 193 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 104 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ 83 ၵေႃႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းပႃး ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈ၊ တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 8 ၵေႃႉ။ ယႃၶႅၼ်းလူင်းႁူင်းယႃ 5 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ 3 ၵေႃႉ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်သႃသၼႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵၼ်မႃး။

တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉတႃယႂ်ႇ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းမီးၵူၼ်းၽၢၼ် ဢမ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းပီး ၵူၼ်းယွမ်၊ ၵူၼ်းလမ်ၵူၼ်းၶၢဝ်၊ ၵူၼ်းသုင် ၵူၼ်းတႅမ်ႇ၊ ဢမ်လိူၵ်ႈၽူႈယိင်း ၵူၼ်းၸၢႆး သင်ၶၸဝ်ႈ ၼၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆ။ သင်ၽႂ် မေႃယူႇမေႃၵိၼ် ဝႆႉသတိ ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တူၺ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶၢဝ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၸွမ်းၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈၸိုင် တိုၼ်းတေပူၼ်ႉလွတ်ႈၽေးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶူးၺၢၼ်ႇၼဝရ (ထမ်ႇၸရိယ) B.A M.A ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းဝတ်ႉႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶၢမ်ႇသွမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၵိၼ်းဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်းႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၼ်းတီႈၵျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ သင်ၶၸဝ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 45 တူၼ်၊ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈမီးပဵၼ် 60 တူၼ်ယဝ်ႉ။ လႆႈႁုင်လဵင်ႉၵၼ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ထိုင်တီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ် ပေႃးလႆႈမႃးႁုင်လဵင်ႉၸွႆႈပၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းတုင်းသွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႄႉတႄႉ၊ သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်း တေဢွၼ်ၵၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉလိူဝ်ႁႅင်း တႄႉတႄႉ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈႁဝ်းဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်ႇတီႈၵေႃႈ တေမိူၼ်ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ယူႇ မၢင်တီႈၵေႃႈ တေၶႅၼ်းၸႂ်ၵေႃႈ တေမီးယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈဢဝ်ၵွၵ်းသွမ်း (ၵႅင်ႉသွမ်း)သေ ၵႂႃႇဝၢင်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉၵေႃႈမီးယူႇ။

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၢင်ဝတ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ယူႇၶႃႈ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းလိူဝ်ႁႅင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမၢင်တီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် မီးၼမ်လူၼ်ႉလိူဝ်၊ မၢင်ဝတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလိူဝ်ႁႅင်းၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈႁူႉဝႃႈ တေမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလူႇၵၼ်ၽႅဝ်တီႈၵျွင်းၵေႃႈမီးယူႇ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၽၵ်းၶဵဝ် တႃႇတူမ်ႈႁုင်လဵင်ႉၵၼ် 2-3 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်လူင်းဢဝ်ၵႅင်ႉသွမ်းၵႂႃႇဝၢင်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႂႃႇတုင်းသွမ်း ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်းလူင်းႁိူၼ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်း-ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶေႃႈႁၢမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ထိုင်ၽွင်းၵၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်းၼႆသေတႃႉ ထိုင်ႁူဝ်ႇလိူၼ်မေႊမႃး ၶိုၼ်း သိုပ်ႇယိုတ်ႈတေႃႇၵႂႃႇထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်မေႊၼႆႉသဵင်ႈ။

ၸဝ်ႈၶူး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပၼ်ႇတဝ (Academy officer) ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တၵ်ႉၵႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၼ်းၽႂ် ဝၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း မၢင်ၸိူဝ်းႁုင်ၼႂ်းဝဵင်းသေ မႃးၵၢပ်ႈၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈၶၢဝ်း Lockdown ၼႆႉတႄႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈတၢင်းၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ သင်မီးတၵ်ႉၵႃႇၶဝ် မႃးလူႇတၢၼ်းၼႆ ဢဝ်ၶဝ်ႈသွမ်းမႃးတမ်းဝႆႉ တၢင်းၼွၵ်ႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးပၼ်။ ပွင်ႇဝႃႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တူမ်ႈႁုင်ႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် သူင်ႇမႃးပၼ် ၶွင်ၵိၼ်ႁႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇ ဢိုပ်းတႄႉ ဢမ်ႇဢိုပ်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းႁိူၼ်း၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပိုင်ႈဢိင်ၵၼ်မႃး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၺ်ႈပိုင်ႈငမ်ႈ၊ ငၢမ်ႈပိုင်ႈၵူၺ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် သင်ဢမ်ႇမီးတၵ်ႉၵႃႇ မႃးၵၢပ်ႈသွမ်း မႃးလူႇတၢၼ်းၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်။ တၵ်ႉၵႃႇ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် သင်ဢမ်ႇမီးသင်ၶၸဝ်ႈပႂ်ႉပႃးသႃသၼႃၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉသေ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆႉ လႆႈတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်းၶႃႈ တီႈဝတ်ႉႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ။ လွင်ႈၵၢၼ်လူႇတၢၼ်း လွင်ႈၵႂႃႇၶၢမ်ႇသွမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶေႃႈႁၢမ်ႈသေ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇၶၢမ်ႇသွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ”ဝႃႈၼႆ။

“သင်ၶလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ၊ တၵ်ႉၵႃႇလႄႈ သင်ၶၼႆ မၼ်းပိုင်ႈၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢၼ်တၵ်ႉၶဝ်မႃးလူႇတၢၼ်းပဵၼ်ဝတ်ႉထု ငိုၼ်းတွင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းမႄးသိုဝ်ႉၸၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇတူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်လဵင်ႉသင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းဝႃးၶိုၼ်း၊ ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇလူး ဢမ်ႇၵိၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼႃႇ မႂ်းဝႃႈ။ သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၸိုင် သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်တႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် တင်းၼမ်ယဝ်ႉ” ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၸဵမ်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသႃသၼႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇပူင်သွၼ်၊ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉဝၼ်းလိူၼ်မၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆႉၵေႃႈမီး။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ  ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ပိုတ်ႇ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉပဵၼ်ၵႂႃႇလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊပႅတ်ႈ။ တေႃႇၼင်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူႈပီ ပိုတ်ႇၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မေႊ၊ ပီၼႆႉ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇပိုတ်ႇႁၢင်လိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 25 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ် ၼႂ်းသႃသၼႃ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူၺ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈသူၼ် ပီႈၼွင်ႉတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လူႉသုမ်းၵၼ် ထိုင်တီႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း ၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်၊ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးၶႆႈပဵၼ်လူမ်းယွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ၸဝ်ႈသူၼ်တၢင်းပွတ်းသႅၼ်ဝီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆတီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢိုတ်းပိၵ်ႉဝႆႉသေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႇယႅမ်ႈၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇလႄႈ တႃငိုၼ်းၶဝ်ႈ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၼွင်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ် တင်းၼမ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း