ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းတေပွၵ်ႈမိူဝ်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ တေပွၵ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶိုၼ်းၼႆ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Noom Twe/ ႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉတၢင်းမႄႈသၢႆသေ သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2020

လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) လႄႈ ၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႅင်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ- သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ လူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင်ပၼ် တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ဝႆႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မႄႈသၢႆယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတေပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႇၶၢဝ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်ၵၼ်ဝႆႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းႁႃ တီႈဢူးထုၼ်းမႄႈသၢႆသေ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၵေႃႈလႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢုပ်ႇတေႃႇတၢင်းဢူးထုၼ်း မႄႈသၢႆဝႆႉတႄႉ လွင်ႈၵႃႈၸရိပ်ႈ ၵႃးတၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမူတ်းမူတ်း ၸဵမ်ပႃးလွင်ႈဝတ်းဝႂ်ၵၼ် တင်းမူတ်း ။ မၼ်းၸၢႆး ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢဝ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် တႃႇတေၶၢမ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇဢိုတ်းပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉမႃး၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး တီႈၶူဝ် မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 1 တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း သႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆပၼ်ဝႆႉတီႈလုမ်းၽွင်းတၢင်ၸိုင် ယူႇတီႈလုမ်း ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၸတ်းၵႃး ၶပ်းၶိုင်ပၼ်သေ ၵေႃႉလႂ် တေသူင်ႇပွၵ်ႈတၢင်းလႂ် တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေသူင်ႇပွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တေသူင်ႇမႃးၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢူးထုၼ်း မႄႈသၢႆၼႆႉ (မၼ်းၸၢႆးပဵၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ/ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်း ၵၢၼ်တႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း) တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈမၼ်းလႆႈတီႈ ဢူးထုၼ်း 089-637-6367 ဢမ်ႇၼၼ် ၵူဝ်ႇတၢၼ်းထုၼ်းဢွင်ႇ 090-053-2430။

တွၼ်ႈတႃႇ တေႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸႅင်ႈၸူး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈ တႃႇတေဢဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ တေႁဵတ်းပဵၼ်ၸုပ်ႈသေ သူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ် တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ပေႃးတေဢမ်ႇမီး လွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶမ်ဝႆႉတၢင်းမႄႈသၢႆလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈသူင်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ တင်းမူတ်းမီး 76 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE