ဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 2 တီႈ တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် 2 တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – TNLA/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2020

ဝၼ်းတီႈ 31/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 2 တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် တင်း ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၸွမ်းၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ်လၢတ်ႈၼႄတႄႉ ဝၢႆးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူႉသီး ၵႂႃႇၼႄတၢင်း၊ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ယၢမ်း 6 မူင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တၢင်းၾၢႆႇ ၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ၼႂ်းထိူၼ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း တီႈႁိမ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် တၢင်းဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် တီႈၼိုင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ TNLA တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၸင်ႇလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁိုင် တေမီးမွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ်ယူႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉၵွႆလမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE